Valse e-mails in omloop met als afzender 3B Wonen

Let op

 

Er zijn valse e-mails in omloop met als afzender 3B Wonen.

Het gaat om een e-mail vanuit DropboxTransfer en bevat een factuur.

 

Deze e-mail is niet van 3B Wonen afkomstig.

Klik nooit op links in een phishing e-mail.

Open de e-mail niet en verwijder hem.  

 

Bron: 3B Wonen

 

Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Door 1x op onderstaande link te klikken legt 3B Wonen uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Het Bestuur
Bron: 3B Wonen

Trekking prijswinnaars Kerstrebus

De Leden hebben het bestuur compleet verrast door massaal te reageren op de door ons uitgeschreven Kerstwens, welke verpakt was in een (prijsvraag) Rebusvorm.

Vanaf 17 december is de postbus als ook info@hvll.nl overspoeld met oplossingen.

Te weten, dat de leden ons ook in het Coronajaar zonder de fysieke ledenvergaderingen volgen, weten wat we doen, en ons complimenteren is een geweldige stimulans om in het komend jaar hiermee door te gaan, hopend dat we eind 2021 elkaar weer fysiek, niet gehinderd door het coronavirus, kunnen ontmoeten.

Daar het onmogelijk is ieder lid persoonlijk te bedanken voor het mee doen aan de Wensrebus, al dan niet vergezeld van een persoonlijke noot, willen wij dit op deze manier doen.

Op 12 januari zijn uit alle goede inzendingen 10 winnaars getrokken, zij ontvangen in de week van 18 t/m 22 januari allen een VVV bon.

 

 

 

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hoe vraag ik W.M.O. aan en waar?

Wij hopen u door onderstaand stuk een eind op weg te helpen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Hulp bij huishouden
 • Hulp bij vervoer
 • Hulp bij hulpmiddelen/aanpassingen in de woning.

In de gemeente Lansingerland volgt u eenvoudig onderstaand stappenplan:

Het eerste contact:

 • U belt met de gemeente van maandag tot en met vrijdag tussen 11-12 uur telefoonnummer: 010 -8004000
 • vraagt naar de W.M.O consulent
 • vult na overleg formulier hulpvraag in of op de website
 • Kwadraad of Welzijn Lansingerland kunnen u helpen hierbij.

Het gesprek:

Na ontvangst van uw gegevens wordt een gesprek gepland bij u thuis of elders bijvoorbeeld bij de gemeente. Er wordt samen met een deskundige  bekeken waaruit u hulpvraag exact bestaat en of er in de omgeving (denk aan buren en kinderen) al hulp geboden wordt.

Het onderzoek:

 • Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en de hulpvraag wordt geanalyseerd.
 • Dan volgt het invullen van het ondersteuningsplan

 

De Beschikking:

De hulp word toegewezen of afgewezen in deze beschikking. Bent u het niet eens kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen.

Start hulp:

De W.M.O consulente zorgt dat de zorg opstart. Dat kan op twee manieren of hulp in natura of via Pgb

Natura wil zeggen de gemeente regelt alle administratieve zaken en hulpverlening met professionals waarmee een contract . Ofwel u krijgt een Pgb waarmee u zelf de hulp/zorg regelt maar ook zelf de administratie verzorgd. Hier zijn  bepaalde voorwaarde aan verbonden.

Het CAK  bepaald welke bijdrage u betaald voor de W.M.O hulp.

Onderstaand het stappenplan wat u dient te volgen en een filmpje

 

Onderstaand filmpje geeft u duidelijkheid over de regels van de W.M.O.

Prestatieafspraken Gemeente 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland

Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland tekenen prestatieafspraken

De gemeente Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder en Wooninvest, hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland.
Op 14 december 2020 zijn de Prestatieafspraken 2021 (klik op de link om de Prestatieafspraken 2021 te openen) officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Er is gekozen voor een periode van 1 jaar omdat medio 2021 de nieuwe gemeentelijke woonvisie gereed is. Dit document vormt de basis voor de prestatieafspraken over 2022 en 2023.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over betaalbaar wonen/huurbeleid, leefbare wijken en voldoende passende woningen.

Afspraken Lansingerland
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Lansingerland. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2021. 3B Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.
De Lansingerlandse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: betaalbaarheid, nieuwbouw, bevorderen van de doorstroming binnen of vanuit de bestaande woningvoorraad, wijkgericht werken & leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

De bindende prestatieafspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland.

 

Kort verslag schriftelijke ALV 2020

Beste Leden,

Op 16 november heeft de schriftelijke Algemene Ledenvergaderingen 2020  plaatsgevonden t.w.

 1. De Voorjaarsvergadering
 2. De Najaarsvergadering

Aanwezig bij deze vergaderingen, via Teams vanwege de regels van de overheid  ter bestrijding Covid-19 virus,

Het voltallige bestuur  :
Ger Jansen                 – Voorzitter
Wil v/d Berg                – Penningmeester
Irene v. Vliet                – Secretaris
Jacques van Schaik    – 2e Secretaris
Lydia Lembeck            – Algemeen Bestuurslid
Bianca v. Buren           – Bestuurslid Wijkgericht werken
Bianca v. Duinen         – Algemeen bestuurslid
als ook Fenna van Dommelen ( notulist )

De voorzitter heet allen welkom tijdens de opening van de Schriftelijk Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020.
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

 • Het Verslag Alg. Ledenvergadering voorjaar 15 april 2019.
 • Jaarverslag 2019.
 • Het Financieel jaarverslag 2019.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd namens de leden en deze goedgekeurd. Ook verlenen zij namens de leden, geheel volgens de wettelijk regelgeving, Decharge aan het Bestuur.

Omdat het niet mogelijk is om verkiezing kascommissie uit te schrijven wordt eveneens volgens de wettelijk (nood) regelgeving de zittingsperiode van de kascommissie met een jaar verlengd.
Er geen bezwaar is gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van (Jacques) van Schaik tot 2e secretaris volgt benoeming.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de voorjaarvergadering 2020 af.

De voorzitter opent direct hierop de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering najaar 2020
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

 • Verslag Alg. Ledenvergadering najaar 18 november 2019.
 • Concept Begroting 2021.
 • Concept beleidsplan 2021-2024 in conceptvorm, definitief volgt in voorjaar 2021.

Er is geen bezwaar gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van Irene van Vliet tot Secretaris
en Bianca van Buren tot bestuurslid Wijkgericht werken volgt benoeming.

Verheugd is het bestuur dat de leden instemming geven tot het benoemen van
Bianca van Duinen tot Algemeen bestuurslid/wijkgericht werken.

De prestatieafspraken van 2021 zijn in conceptvorm klaar en worden besproken, daar Irene van Vliet en Ger Jansen van de ALV in 2015 een mandaat hebben gekregen gaan zij deze gesprekken verder aan en leggen hiervoor in de eerst volgende ALV verantwoording af aan de leden.

Van de rondvraag wordt wederom geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de najaarsvergadering 2020 af.

 

 

 

Mijn woning verbeteren

 
Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning
Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? In een woning van 3B Wonen krijgt u de vrijheid om te klussen. Het is belangrijk dat de wijzigingen die u aanbrengt veilig en van goede kwaliteit zijn. Daarom geldt er een aantal regels waar u rekening mee moet houden als u gaat klussen.
Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning, welke regels dit zijn. Zo kunt u goed voorbereid aan de slag.

Dubbelklikken op onderstaande link voor de folder

Zelfveranderingen aanbrengen in uw woning

Klussenlijst
In de klussenlijst heeft 3B Wonen voor u op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn. Voor welke veranderingen u wel of geen toestemming nodig heeft, maar ook welke veranderingen niet zijn toegestaan. Kijkt voordat u begint of uw klus erbij staat.

Dubbelklikken op onderstaande link voor de klussenlijst.

Klussenwijzer ZAV 2017

Kijk in de lijst of u toestemming nodig heeft. Zo ja, dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.
Klusapparaten lenen.

Aanvraagformulier zelf veranderingen aanbrengen in uw woning

Bij 3B Wonen kunnen huurders een behangtafel, stoomapparaat of een boor lenen. De borg hiervan is € 50,00. De borg kan alleen cash betaald worden. Bij teruggave van het materiaal geeft 3B Wonen u de borg weer terug in de vorm van cash geld. Pinnen en de borg op een bankrekening terugstorten is dus niet mogelijk.

Satellietschotel
De aanvraag voor het plaatsen van een satellietschotel kunt u indienen op het ‘aanvraagformulier satellietschotel’.
3B Wonen beoordeelt uw aanvraag en licht u schriftelijk in over de uitkomst.

Aanvraagformulier satellietschotel

Asbest
Wilt u klussen in uw woning van voor 1994 en vermoedt u dat er asbest aanwezig is? Verwijder of bewerk nooit zelf asbest, dus ook geen vloerzeil of golfplaat.
Vragen?
Als u twijfelt of ongerust bent over mogelijke asbest in uw huis, neem dan contact met de asbestspecialisten Frank Kweekel of Marcel den Herder van 3B Wonen. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (010) 519 14 91.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Heeft u vragen of hulp nodig over meedoen in de samenleving en zelfstandig wonen zoals bijvoorbeeld ‘hoe kan ik ondersteuning krijgen bij het naar buiten gaan en het ontmoeten van mensen’ of ‘hoe kan ik zelfstandig blijven wonen’ of ‘hoe kan ik ondersteuning krijgen bij de zorg voor mijn partner, vader, moeder of kind’, dan kan het Wmo-team u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://bit.ly/1SJnu4U. U kunt ook bellen naar gemeente Lansingerland via telefoonnummer 14010.

Voor meer informatie kunt u bellen met team Klant 3B Wonen, telefoonnummer (010) 519 14 91.

Bron: Wesite 3B Wonen

Let op: Phishing

Onderstaand bericht is te lezen op https://www.woonnetrijnmond.nl/let-op-valse-e-mails-en-sms-jes-in-omloop/

Wij krijgen van verschillende kanten door dat er valse e-mails en sms-jes in omloop zijn. Dat noemen we phishing. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.

Wij versturen geen sms-jes met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen.
Wij versturen wel e-mails met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen maar deze mails zijn gepersonaliseerd (aan u gericht), voorzien van een WoonnetRijnmond-logo en afzender.

Vertrouwt u het niet of heeft u meer vragen? Bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

Een voorbeeld van een valse e-mail:

20 jaar Huurdersvereniging Lansingerland

De meest bijzondere vereniging van Lansingerland bestaat 20 jaar. De woning die gehuurd wordt bij 3B Wonen is wat de leden van Huurdersvereniging Lansingerland verbindt.

Jaarlijks is de vereniging bezig om de woon- en huurlasten van de huurders zo laag mogelijk te houden. ”We hebben ook overleg over het onderhoud en de reparatieverzoeken van de huurwoningen. Daarnaast is er tevens overleg met 3B Wonen over sloop en nieuwbouw, renovatie, energieverbruik en ‘nul op de meter’ woningen,” vertelt voorzitter Ger Jansen. “Samenvattend; het behartigen van de belangen van de huurder.”

Overleg
De overlegvergaderingen met 3B Wonen zijn open en constructief. “Mede door overleg met ons heeft 3B Wonen bijvoorbeeld een ruimere inhoud gegeven aan het wettelijk vastgelegde format van het sociaalstatuut en sociaalplan. Dat wordt nu gebruikt bij de sloop van de woningen in Berkel en Rodenrijs. Wat voor de betreffende huurders de verhuizing een stuk aangenamer maakt.”

Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 van kracht is de Huurdersvereniging een gelijkwaardige partij geworden bij de gesprekken met de gemeente en 3B Wonen. Deze gesprekken tussen de partijen worden uiteindelijk bekrachtigd in de Prestatieafspraken. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat de doelstellingen zijn met betrekking tot nieuwbouw / duurzaamheid / leefbaarheid en wijkgericht werken, hierbij denkend aan de doelgroepen.

“Door het gezamenlijk maken van deze Prestatieafspraken hebben we naast de al goede relatie met 3B Wonen, deze nu ook opgebouwd met de gemeente Lansingerland en de lokale politiek. Trots zijn wij dat het gelukt is samen met 3B Wonen een regeling te treffen voor wat we noemen, ‘emptynesters’.

Dit zijn mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, of die alleen overblijven in een te grote eengezinswoning. De eerste jaren gaat dit prima, maar met het vorderen van de leeftijd wil men steeds vaker een gelijkvloerse woning hebben. De huur is echter vaak hoger dan de huur van de huidige woning, wat dan de voornaamste reden is om in de eengezinswoning te blijven wonen. Door deze regeling bestaat nu een mogelijkheid – als de huurder aan de regels voldoet – tot het horizontaal (gelijke huur) verhuizen exclusief de servicekosten. 3B Wonen heeft hiervoor speciaal een ‘doorstroom makelaar’ aangesteld. De laatste tijd is er meer vraag naar deze mogelijkheid, maar helaas zijn hiervoor nu onvoldoende woningen beschikbaar. Daarom bepleiten wij om voor deze doelgroep meer woningen te bouwen.”

Doelgroepen
Huurdersvereniging Lansingerland zet zich ook in voor de jongere doelgroep die grote moeite heeft om passende en betaalbare woningen te vinden in Lansingerland. Ger Jansen vervolgt: “Verontrust zijn wij over de groep scheefwoners – in onze ogen een ‘scheldnaam’, die het kabinet heeft gegeven aan huurders die niet passend wonen ten aanzien van hun inkomen. Men heeft het dan vooral over goedkoop scheefwonen. Dit zijn huurders die teveel verdienen en in een ‘te goedkope’ huurwoning wonen. Een paar jaar geleden bedroeg dat nog 20%, maar met de nieuwe Woningwet, waarin Passend Toewijzen wordt toegepast door de verhuurders, is dit percentage gezakt en volgens de cijfers van het CBS zakt dit verder naar beneden. Onze verontrusting zit hem vooral in het dure scheefwonen. Dit zijn huurders die een laag inkomen hebben en die in een te dure huurwoning wonen. Voor Lansingerland is dit percentage nu ca. 21% en stijgt nog steeds. Als gevolg hiervan stijgt het percentage huurders met betalingsproblemen.”

Bron: Heraut week 44

 

Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen

Van Wijnen gaat in Heerenveen een nieuwe fabriek bouwen. In deze fabriek worden circulaire en duurzame woningen geproduceerd. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn blij met deze investering van Van Wijnen in het noorden van Nederland. Samen onderstrepen zij het belang van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.

Van Wijnen investeert fors in deze nieuwe en bijzonder innovatieve fabriek in Heerenveen, op bedrijventerrein Kanaal. De bouw van de circulaire en all electric fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar. “Begin 2022 is de nieuwe fabriek operationeel’’, bevestigt Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen. “Met deze investering geven we een flinke impuls aan de oplossing van het enorme woningtekort in Nederland. De woningen kennen een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel. Deze woningen realiseren we vanuit ons Fijn Wonen-label: woonoplossingen die we aan corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het hele land leveren. Met de komst van de nieuwe fabriek kunnen we onze productie verhogen en verbeteren.”

Werkgelegenheid
De fabriek, die minimaal 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, is goed voor de werkgelegenheid en het imago van de Friese regio. Het functieaanbod wordt erg breed en loopt uiteen van logistiek, productiemedewerkers, teamleiders, projectleiders en assemblagemedewerkers tot ondersteunende staffuncties, waaronder research & development en productontwikkeling. “Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf,” zegt Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. “Wij zijn verheugd dat Van Wijnen voor Friesland blijft kiezen. Het bedrijf heeft zijn wortels in Gorredijk waar ook het concept ‘Fijn Wonen’ is ontwikkeld. Dat kan nu verder worden uitgerold. Het is goed te weten dat op deze wijze werkgelegenheid hier behouden blijft en innovatie vanuit gemeente Opsterland gestalte krijgt,” aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Circulair bouwen
Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Friesland: “Van Wijnen is een icoon als het gaat om circulair bouwen. In de nieuwe fabriek in Heerenveen worden innovatie en circulariteit gecombineerd. Van Wijnen past bij onze provincie. We zijn dus heel blij dat ze Friesland hebben gekozen als locatie voor hun nieuwe fabriek.” Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst, staan prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen. Circulaire woningen uit een circulaire fabriek.

Investeren in de maakindustrie
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobotiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden, zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen voor starters. Hutten: “De woningen volgens ons Fijn Wonen concept bieden hoge kwaliteit en wooncomfort voor een lagere prijs. Daarnaast hebben ze beduidend minder impact op het milieu. De negatieve impact van de bouwsector op onze aarde is namelijk gigantisch. Ook daarom moeten we anders gaan bouwen. Goedkoper, sneller, en met aanzienlijk minder grondstoffen. Vandaar dat we opnieuw in de maakindustrie investeren. We zijn blij dat we met onze nieuwe fabriek, die we bouwen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, in het noorden van het land kunnen neerstrijken. Zo halen we de leefdrukte van de Randstad, waarbij we anticiperen op de groeiende behoefte aan woningen in het noorden van Nederland en de toekomstige realisatie van de Lelylijn.”

Noorden van het land
Van Wijnen is met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar gezamenlijk met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven. Daarbij is het tekort aan betaalbare woningen in het noorden van het land het uitgangspunt.

Bron: https://www.vanwijnen.nl/