Evaluatieonderzoek naar de Woningwet gepubliceerd!

Het is zover: de uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de Woningwet 2015 zijn bekend!

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de Woningwet werd herzien. Hoogste tijd dus voor een evaluatie: hoe pakt de Woningwet 2015 eigenlijk uit? Het ministerie van BZK voert deze evaluatie momenteel uit en presenteert in december haar uitkomsten. Zij focust daarbij vooral op de vraag of de Woningwet haar beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk realiseert. Oftewel: ‘doet de wet wat zij moest doen?’ Daarnaast verricht de Aedescommissie-Van Bochove een eigen evaluatieonderzoek naar de Woningwet 2015, als ‘aanvullend geluid’ vanuit de sector. De aanvulling zit in de brede kijk van de commissie: zij focust op alle gevolgen van de Woningwet voor de uitvoeringspraktijk. Oftewel: ‘wat doet de wet?’ De commissie let daarbij specifiek op de kansen en belemmeringen voor woningcorporaties en hun partners om maatschappelijke opgaven adequaat op te pakken, nu en in de toekomst.

Atrivé draagt bij aan advies
Maandag 19 november, was het zover. De Aedescommissie-Van Bochove maakte haar adviesrapport bekend. Dat is extra speciaal, omdat Atrivé hier een bijdrage aan leverde. Wij mochten de gevolgen van de Woningwet voor de uitvoeringspraktijk evalueren. Naast ons praktijkonderzoek, baseert de commissie zich voor haar advies op een juridisch onderzoek en verschillende essays van experts (zoals Johan Conijn, Piet Sebrechts en Rudy de Jong). De commissie concludeert dat de Woningwet momenteel te stringente landelijke regels bevat met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Haar advies luidt daarom: “geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor lokaal woonbeleid”.

Onze slotsom
In het praktijkonderzoek komen wij tot de slotsom dat de Woningwet frustreert, infantiliseert en verlamt. Onvrede overheerst. De Woningwet roept in zijn uitwerking, toepassing en handhaving veel ongemak en ongenoegen op – niet alleen bij woningcorporaties, ook gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties lopen tegen de negatieve kanten van de Woningwet aan. De uitwerking en handhaving van de Woningwet blijken te bevoogdend richting corporaties en hun partners, dit maakt hen risicomijdend en ondernemingsschuw. Zo remt de Wet de noodzakelijke innovatie om volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven adequaat op te pakken, nu en in de toekomst. Dit is een ongewenste en zorgwekkende ontwikkeling. Sectorpartijen vragen daarom om een aanpassing van de Woningwet.

Groeiende opgaven…
Aanpassing van de Woningwet is hoognodig, want de opgaven zijn groot en groeiend. Er is schaarste aan woningen, vooral wat betreft middeninkomens en bijzondere zorgvragers; het passend toewijzen zorgt voor een concentratie van kwetsbaarheid in buurten en belemmert de doorstroming; in deze kwetsbare buurten daalt het woongenot en ontstaan leefbaarheidsvraagstukken. Ook daalt het voorzieningenniveau in dergelijke buurten, met kalere maatschappelijke landschappen tot gevolg. Daardoor komt niet alleen het ‘prettig samen wonen’ onder druk te staan, ook het ‘wonen met passende (zorg)voorzieningen’ komt in het geding. Veelzeggend is dat men nu al vreest voor het terugkomen van ‘Vogelaarwijken’ als de gevolgen van de passend toewijzen maatregel aanhouden. Daarnaast staan woningcorporaties voor een grote verduurzamingsopgave: zij moeten energiebesparende maatregelen doorvoeren om de woningen ook in de toekomst betaalbaar te houden.

… tegelijkertijd ingeperkte handelingsruimte
De uitvoeringspraktijk laat zien dat het effectief oppakken van deze opgaven, nu en in de toekomst, ernstig belemmerd wordt door de uitwerking, toepassing en handhaving van de Woningwet. Door fiscale heffingen hebben corporaties minder verdiencapaciteit, en dus minder investeringsruimte. Ook sluiten regels en normen onvoldoende aan op wat lokaal nodig wordt geacht, vooral op het gebied van passend toewijzen en leefbaarheid. Kort gezegd: waar behoefte aan is, mag niet altijd. Vooral het woud aan fijnmazige wet- en regelgeving zit in de weg, net als de legalistische handhaving van de Autoriteit woningcorporaties naar ‘de letter’ van de wet. Het risico-regel-reflex overheerst: gesignaleerde knelpunten in de regelgeving leiden in veel gevallen tot nog meer regels en verantwoording. Zo groeit de governancekluwe, terwijl er geen regels geschrapt worden. Dit alles maakt dat de Woningwet knelt: ‘de dingen goed doen’ zit ‘de goede dingen doen’ in de weg. Het is een kwestie van of-of geworden, in plaats van en-en.

De wet maakt afwachtend en ondernemingsschuw
Opvallend is dat de Woningwet wel (experimenteer)ruimte biedt aan corporaties. Keer op keer blijkt echter dat corporaties deze ruimte nu niet benutten, laat staan de grenzen van de wet opzoeken. Dit signaleert een ander, meer verborgen effect van de wet. De Woningwet infantiliseert en verlamt: we zien een beweging van ondernemen naar gehoorzaam zijn, afwachten en risico’s mijden. Als gevolg van de Woningwet wordt er te veel gewerkt vanuit regels en voorzichtigheid en te weinig vanuit gezond verstand en maatschappelijke waardeoriëntatie. Zo remt de Woningwet het zeer gewenste maatschappelijke ondernemerschap en blijft de noodzakelijke vernieuwing uit.

Dringend verzoek tot verandering
Het evaluatieonderzoek van Atrivé haalt een dringend verzoek tot aanpassing van de Woningwet op. Sectorpartijen willen dat de wet hen minder bevoogdt en meer bijdraagt aan het oppakken van (toekomstige) volkshuisvestelijke opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en hun partners om samen, vanuit het gezonde verstand en ‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot maatwerk en vernieuwing. Zie (de samenvatting van) het evaluatierapport voor de concrete voorstellen voor verandering die we ophaalden uit de sector.

Bron: Atrivé

Nieuwe sociale huurwoningen in Berkel Dorp!

Het college van de gemeente Lansingerland stemt in met het verder uitwerken van het plan van 3B Wonen om 50 verouderde sociale huurwoningen in Berkel en Rodenrijs te slopen en te vervangen door 73 moderne, duurzame, energiezuinige eengezinswoningen en appartementen, dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het betreft een deel van de woningen van 3B Wonen aan de Julianastraat en Prins Bernhardlaan.

“Met deze duurzame herontwikkeling slaan we twee vliegen in één klap, naast uitbreiding van het sociale woningaanbod , draagt de herontwikkeling ook bij aan onze klimaatdoelstellingen, aldus wethouder Wonen, Kathy Arends. 3B Wonen onderzoekt of de woningen nul op de meter kunnen worden. Een nul-op-de-meter-woning is een woning die evenveel energie opwekt als dat er nodig is voor het huis en het huishouden.

Invulling nieuwbouw

De plannen voor de nieuwbouw bestaan uit 73 woningen. Naast grotere en kleinere eengezinswoningen zijn er ook appartementen voorzien. Hieraan is binnen de gemeente veel behoefte, aldus Frans Weterings, directeur van 3B Wonen. Alle woningen vallen binnen sociaal bereikbare huur en worden door 3B Wonen verhuurd. 3B Wonen heeft de huidige bewoners al vroeg betrokken bij de planvorming. Omwonenden worden dit voorjaar uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen.

Woonvisie

Tijdens deze collegeperiode gaat het college 400 woningen per jaar bouwen. In Lansingerland is er plek voor alle doelgroepen: starters, doorstromers en senioren, voor lagere en middeninkomens en 20% sociale woningbouw. De gemeente maakt daarover afspraken met ontwikkelaars, woningcorporaties en de Huurdersvereniging Lansingerland. In de regio Rotterdam maken we afspraken over de regionale woningmarkt en specifiek de sociale voorraad. Deze toevoeging van extra sociale huurwoningen op een bestaande locatie voldoet aan deze afspraken. De gemeente Lansingerland is een van de meest gewilde woongemeenten van de metropoolregio, goed bereikbaar en centraal gelegen tussen Rotterdam en Den Haag.

Bron: 3B krant

Wat kost huren in 2019

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten voor energie. In 2019 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2019 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan € 720,42. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’. Voor het eerst in vijf jaar is deze grens omhoog gegaan.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2019 bij een woningcorporatie huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 607,46 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 651,03 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2019 ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen. 

Met welk inkomen kunt u een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 38.035,- maakt u het meeste kans. Als u iets meer verdient maakt u ook nog kans, maar als uw inkomen hoger is dan € 42.436,- kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop van uw woning, of als u vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt. In 2019 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

 • Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot  € 720,42 moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 38.035.
 • Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 720,42 mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 38.035 en € 42.436.
 • Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot  € 720,42.

Met welk inkomen heeft u recht op huurtoeslag?

Het maximale jaarinkomen dat u mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. Voor 2019 zijn de bedragen:

 • €22.700,- voor alleenstaanden
 • €30.825,- voor meerpersoonshuishoudens
  Heeft u -of heeft uw huisgenoot- al AOW? Dan is het maximumbedrag €25 lager.

Naast uw inkomen telt ook uw vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Op 1 januari 2019 mag dat niet meer zijn dan €30.360,- per persoon. Had u meer geld op 1 januari? Dan heeft u in 2019 geen recht op toeslag. 

Bron: Woonbond

Nieuwe directeur voor 3B Wonen

Hanneke Vliet Vlieland wordt per 1 maart 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie 3B Wonen. Zij volgt Frans Weterings op, die per diezelfde datum met pensioen gaat.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft op 12 december 2018 een positieve zienswijze afgegeven waardoor de benoeming voltooid kan worden.
Hanneke Vliet Vlieland is op dit moment werkzaam als directeur-bestuurder bij Welzijn Hoeksche Waard. Daarvoor was zij van 2008 tot half 2016 directeur bij Welzijn Lansingerland.

Bron: 3B Wonen

Sociaal Huurakkoord legt huurstijging verder aan banden

Het bestuur van de Woonbond en dat van corporatiekoepel Aedes zijn het eens geworden over een Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

Dat maakten de Woonbond en Aedes op dinsdag18 december bekend. Het was moeilijk tot een akkoord te komen, omdat het huidige kabinet de belastingdruk voor corporaties op laat lopen en er veel woningen bijgebouwd moeten worden én veel bestaande woningen verduurzaamd moeten worden. Betaalbare huren hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, en de partijen zijn daarom blij dat ze er uit gekomen zijn.

Trend keren
Paulus Jansen: ‘Er zijn nog steeds te veel huurders die maandelijks moeite hebben de huur te betalen. De trend dat de huren harder stijgen dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van het grootste deel van de huurders moet worden gekeerd. Dat doen we door de huurstijgingen te beperken en in te zetten op het verlagen van woonlasten bij verduurzaming van huurwoningen én door de huurprijzen voor sommige huurders met een laag inkomen te bevriezen of te verlagen’.

Huren stijgen maximaal met inflatie
De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.

Huurbevriezing of huurverlaging
Huurders met een relatief hoge huur voor hun inkomen, kunnen huurbevriezing aanvragen. Het gaat om huurders die qua inkomen in de huurtoeslagdoelgroep vallen, en een huurprijs hebben boven de voor hun geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte net onder of net boven de €600,-). Huurders met een huurprijs boven de liberalisatiegrens die een inkomensdaling hebben gehad, waardoor ze in de huurtoeslagdoelgroep vallen, kunnen huurverlaging krijgen. Niet alleen betalen ze dan minder huur, ze komen met een huur onder de liberalisatiegrens ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Woonlasten omlaag door verduurzaming
De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten ze dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Landelijk kader met ruimte voor lokale afspraken
De Woonbond en Aedes hebben gekozen voor een landelijk kader voor het huurbeleid, waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren. Dat kan alleen als lokale partijen (huurders, corporaties en gemeenten) daar in overleg voor kiezen op basis van de situatie van de woningmarkt in de regio.

 • De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn als volgt:
  De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.
 • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen.
 • Huurders die een huurprijs boven de sociale huurgrens (710,68 euro in 2018) betalen en een inkomensdaling hebben gehad, krijgen huurverlaging.
  De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.
 • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
 • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe huurders.

Bericht van de Rijksoverheid

Voor wijziging van wat in de berekening van de maximale huursomstijging per corporatie per kalenderjaar meetelt en wat niet, moet eerst de wet worden aangepast en dat lukt niet vóór 1 januari 2019. Daarom kan die afspraak uit het concept Sociaal Huurakkoord nog niet voor 2019 in de wetgeving geregeld worden. Maar corporaties mogen uiteraard in de lijn van het Sociaal Huurakkoord hun huursomstijging in 2019 zoals die nu geldt (inclusief huurharmonisatie) op vrijwillige basis beperken tot minder dan 2,6 procent.

Maximale huurverhoging per woning:
4,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 42.436 euro;
5,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 42.436 euro.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 4,1 procent.

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur vanaf 1 juli 2019 met maximaal 3,1 procent worden verhoogd.

Achterban
Zowel Aedes als Woonbond leggen het Huurakkoord op korte termijn voor aan de achterban.

 

Bron: Woonbond, Aedes en Rijksoverheid

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen. Volgens de AVG, de Europese Privacywet, mogen er geen persoonsgegevens gevraagd worden zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Maar veel woonruimte verdeelsites doen dit dus wel. Er moeten inkomensverklaringen van de Belastingdienst worden verstrekt.

Uploaden inkomensverklaring

Om te reageren op woningen moeten woningzoekers hun inkomensgegevens uploaden, terwijl die gegevens pas nodig zijn op het moment dat er een woning wordt toegewezen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Mensen staan jaren ingeschreven voordat ze een woning toegewezen krijgen. Dat betekent dat je jaar in jaar uit je in inkomensgegevens moet delen. Terwijl pas op het moment dat je een woning toegewezen krijgt relevant is wat je verdient. Er is geen enkele reden om je inkomensgegevens in 2018 te delen voor een woning die je vijf jaar later krijgt toegewezen.’

 

Kassa
Het consumentenprogramma BNNVARA KASSA dook in de zaak. Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst in de uitzending ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan Kassa aan dat het niet is toegestaan om inkomensverklaringen te vragen wanneer dit pas op een veel later tijdstip nodig is.

Brief van de Woonbond
De Woonbond schreef een brief naar woningnetregio’s naar aanleiding van klachten die binnenkwamen op ons Meldpunt Huuralarm. Inmiddels hebben Woningnet Utrecht, Drechtsteden en Kennemerland laten weten het uploaden van inkomensgegevens niet meer te verplichten.

Bron: Woonbond

Afscheid wethouder Ankie van Tatenhove

Wethouder Ankie van Tatenhove heeft op woensdag 7 november afscheid genomen van de Huurdersvereniging Lansingerland, sinds de verkiezingen heeft zij ‘Wonen” niet meer in haar portefeuille.

Wij bedanken haar voor de prettige manier van samenwerken en hopen met de nieuwe wethouder “Wonen” Kathy Arends op dezelfde manier te kunnen overleggen.

Mijn woning verbeteren

 
Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning
Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? In een woning van 3B Wonen krijgt u de vrijheid om te klussen. Het is belangrijk dat de wijzigingen die u aanbrengt veilig en van goede kwaliteit zijn. Daarom geldt er een aantal regels waar u rekening mee moet houden als u gaat klussen.
Zelf veranderingen aanbrengen in uw woning, welke regels dit zijn. Zo kunt u goed voorbereid aan de slag.

Dubbelklikken op onderstaande link voor de folder

Zelfveranderingen aanbrengen in uw woning

Klussenlijst
In de klussenlijst heeft 3B Wonen voor u op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn. Voor welke veranderingen u wel of geen toestemming nodig heeft, maar ook welke veranderingen niet zijn toegestaan. Kijkt voordat u begint of uw klus erbij staat.

Dubbelklikken op onderstaande link voor de klussenlijst.

Klussenwijzer ZAV 2017

Kijk in de lijst of u toestemming nodig heeft. Zo ja, dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.
Klusapparaten lenen.

Aanvraagformulier zelf veranderingen aanbrengen in uw woning

Bij 3B Wonen kunnen huurders een behangtafel, stoomapparaat of een boor lenen. De borg hiervan is € 50,00. De borg kan alleen cash betaald worden. Bij teruggave van het materiaal geeft 3B Wonen u de borg weer terug in de vorm van cash geld. Pinnen en de borg op een bankrekening terugstorten is dus niet mogelijk.

Satellietschotel
De aanvraag voor het plaatsen van een satellietschotel kunt u indienen op het ‘aanvraagformulier satellietschotel’.
3B Wonen beoordeelt uw aanvraag en licht u schriftelijk in over de uitkomst.

Aanvraagformulier satellietschotel

Asbest
Wilt u klussen in uw woning van voor 1994 en vermoedt u dat er asbest aanwezig is? Verwijder of bewerk nooit zelf asbest, dus ook geen vloerzeil of golfplaat.
Vragen?
Als u twijfelt of ongerust bent over mogelijke asbest in uw huis, neem dan contact met de asbestspecialisten Frank Kweekel of Marcel den Herder van 3B Wonen. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (010) 519 14 91.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Heeft u vragen of hulp nodig over meedoen in de samenleving en zelfstandig wonen zoals bijvoorbeeld ‘hoe kan ik ondersteuning krijgen bij het naar buiten gaan en het ontmoeten van mensen’ of ‘hoe kan ik zelfstandig blijven wonen’ of ‘hoe kan ik ondersteuning krijgen bij de zorg voor mijn partner, vader, moeder of kind’, dan kan het Wmo-team u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://bit.ly/1SJnu4U. U kunt ook bellen naar gemeente Lansingerland via telefoonnummer 14010.

Voor meer informatie kunt u bellen met team Klant 3B Wonen, telefoonnummer (010) 519 14 91.

Bron: Wesite 3B Wonen

Hoe behoud ik mijn huurtoeslag?

Ik moet bijna 1.400 euro huurtoeslag terugbetalen omdat mijn inkomen vorig jaar 72 euro te hoog was. Kan ik daar iets aan doen?

Nee, dat geld moet u terugbetalen. U kunt nog wel de huurtoeslag voor 2018 behouden door uw inkomen te verlagen met een aftrekpost. Hoe dat werkt, zal ik (Reinout van der Heijden) hieronder toelichten. 

Eerst: wat is er fout gegaan in uw situatie?
Om huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw inkomen als alleenstaande niet hoger zijn dan 22.400 euro. Voor partners ligt die grens 8.000 euro hoger, op 30.400 euro. Als u ook maar één euro te veel verdient, raakt u de hele huurtoeslag kwijt.

Dat gebeurt ook als uw huur of vermogen te hoog is.
De huur mag per maand niet hoger zijn dan 710 euro, of 417 euro voor huurders onder 23 jaar. Het spaartegoed mag maximaal 30 mille zijn of voor partners het dubbele. Houd die grenzen goed in gaten als u in de buurt komt. Wie eenmaal toeslag heeft aangevraagd bij de Belastingdienst, krijgt automatisch het geld uitgekeerd. Totdat ineens blijkt dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet en de fiscus geld opeist.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de gegevens bij te werken op belastingdienst.nl/toeslagen. De Belastingdienst doet dat echt niet voor u. Het is voordelig om uw gegevens regelmatig te checken. Als de huur is gestegen, gaat de huurtoeslag omhoog. Dan moet u wel even de nieuwe huur doorgeven.
En dan de aftrekpost. Met een aftrekpost voorkomt u dat u ook de huurtoeslag over 2018 moet gaan terugbetalen. De eenvoudigste manier is geld schenken aan een goed doel. Het goede doel moet erkend zijn door de fiscus en dus een Anbi-status hebben.

Als u eenmalig geld schenkt, is een deel van de schenking niet aftrekbaar. Er is een aftrekdrempel van 1 procent van uw jaarinkomen. Bij een inkomen van 22.500 euro is de eerste 225 euro dus niet aftrekbaar. De regeling is gunstiger als u contractueel vastlegt dat u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt aan het goede doel. Dan is er namelijk geen aftrekdrempel. Het goede doel stelt een overeenkomst voor u op. Daar is tegenwoordig geen notaris meer bij nodig. U zit er dan vijf jaar aan vast. Laat wel in de overeenkomst opnemen dat de gift stopt als uw inkomen daalt.

Is het niet raar om uw inkomen te verlagen voor een toeslag? Ja, maar het klopt ook niet dat 1 euro te veel direct een eind maakt aan het recht op huurtoeslag. Het kabinet overweegt om in 2020 die harde inkomensgrens te versoepelen, zodat de huurtoeslag geleidelijk daalt vanaf een bepaald inkomen. Maar daar heeft u dit en volgend jaar niets aan.

Weet u nog niet hoe hoog uw inkomen dit jaar wordt?
U mag over het huidige jaar toeslag aanvragen tot 1 september 2019.

Bron: Volkskrant Financieel