In zuidelijke randstad 100.000 woningen erbij

Rijk, provincie en gemeenten in de zuidelijke Randstad slaan handen ineen: 100.000 woningen erbij

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt

De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstand die de minister Ollongren (BZK) sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die vandaag is ondertekend. De afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM.

Versnelling van projecten

Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uit maken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht. De minister stimuleert de versnelling met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling. De minister bekijkt of de Binckhorst als GebiedsInvesteringsZone (GIZ) een speciale status kan krijgen en reserveert daarvoor 1 miljoen euro als startbijdrage. Verder wordt tijdwinst geboekt door gebieden gebruik te laten maken van de Crisis- en Herstelwet waardoor procedures verkort worden en gemeenten tijdelijk mogen afwijken van allerlei wettelijke normen

Bovenop de 12 ontwikkellocaties, hebben Rijk en regio nog eens 6 projecten geselecteerd waar versneld kan worden: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijk-Buiten) Capelle aan de IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde). Rijk en provincie maken voor expertise en personeel geld vrij. Om de druk op de regionale woningmarkt verder te verlichten is afgesproken dat er 5 locaties worden geselecteerd voor snel te realiseren flexwoningen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Minister Ollongren heeft vorige week bekend gemaakt deze concepten te stimuleren met onder andere vrijstellingen van de verhuurderheffing.

 

Onderstaand “Kaart Woondeal Zuidelijke Randstad

Kaart Woondeal Zuidelijke Randstad

Bron: Rijksoverheid

 

3B Wonen en HVLL organiseerden een dialoog

 

 

3B Wonen en HVLL organiseerden op maandag 27 mei  een dialoog met politiek en ontwikkelaars. De vraag die centraal stond, was: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen?

Versnellen een noodzaak
Meer vraag, minder aanbod. Over de noodzaak de geplande sociale woningbouw te versnellen waren aanwezigen het roerend eens.

Ontwikkelingen in de woningmarkt
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt. De bevolking groeit harder dan in verschillende prognoses is voorzien. Tot 2040 komen er in Nederland 700.000 tot 1,6 miljoen huishoudens bij. Daarnaast komen er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens. Een groot deel van die groep zal een beroep moeten doen op een sociale huurwoning.

Kengetallen lokaal
Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen en Frans Schwiebbe, adviseur klant bij 3B Wonen, presenteerden de lokale kengetallen. Het aantal actief woningzoekenden neemt sterk toe. Het aanbod van sociale huurwoningen neemt juist af. De druk op de sociale woningmarkt neemt daardoor toe. Doorstroming in de sociale woningvoorraad is belangrijk om beweging op gang te krijgen. ‘De doorstroommakelaar van 3B Wonen is een succes en heeft vorig jaar voor 23 extra verhuisbewegingen gezorgd’, aldus Hanneke Vliet Vlieland. ‘En bij nieuwbouw bekijken we per project of we een deel van de woningen met voorrang kunnen toewijzen aan zittende huurders. Bij de Notaris Kruytstraat bijvoorbeeld, hebben we een deel van de woningen toegewezen aan ouderen die in de buurt wonen.’

Zoeken naar oplossingen
Een panel van drie bestaande uit wethouder Kathy Arends, directeur van 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland en bestuurslid van de Huurdersvereniging Lansingerland, Ger Jansen, kreeg een aantal stellingen voorgelegd. Daarna gingen de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden de bouw te versnellen.

Kathy Arends benadrukte het belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat de vraag precies is. De Huurdersvereniging benadrukte de vraag naar kleinere (beneden)woningen met een tuintje voor senioren. Aanwezigen waren het erover eens dat er ook voor jongeren die hier opgroeien en graag willen blijven, aanbod moet zijn. Tijdens de dialoog kwamen ook nieuwe concepten voorbij die in een vraag voorzien.

Focus op versnellen
Het bod 1020 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2030 wordt door zowel gemeente als 3B Wonen gedragen. Waarbij Hanneke Vliet Vlieland nog wel toevoegde ‘Mag het ietsje meer zijn? Ja graag! Maar laten vooral eerst zorgen dat we deze opgave ook echt realiseren. Dat is al een uitdaging op zich.’ Gemeente en 3B Wonen zijn eensgezind: Waar we de focus op moeten leggen is het versnellen van de uitvoering. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De locaties waar sociale nieuwbouw komt, zijn bekend. Welke partijen zijn aan zet om snel aan de slag te kunnen? De aanwezige raadsleden stelden voor per locatie te benoemen welke factoren zorgen voor ‘stroperigheid’. Een ‘bouwregisseur’ zou dit in beeld kunnen brengen. Vanuit het rijk en de provincie zijn hiervoor zelfs subsidiepotjes. De gemeente kreeg verder de tip plannen niet te blijven aanpassen. Ga over tot uitvoering als er een plan ligt waar goed over is nagedacht.

3B Wonen heeft een uitgebreid programma om de bestaande woningen te verduurzamen. Is er daarnaast voldoende investeringsruimte om de nieuwbouw die al gepland is te realiseren? Deze vraag werd door 3B Wonen met een volmondig ‘ja’ beantwoord.

Duidelijk werd ook dat de opgave die er ligt breder is dan alleen sociale woningbouw. Het zou goed zijn wanneer er meer woningen komen met een huurprijs tussen de €720,- en € 850,-. Ook dit zal de doorstroming bevorderen.

Nieuwe concepten
Het merendeel van de aanwezigen vond dat we ook moeten kijken naar nieuwe concepten om de woningnood aan te pakken. Bijvoorbeeld alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals een Knarrenhof, tijdelijke huisvesting of hoogbouw rond Bleizo. Er zijn genoeg mensen die graag dicht bij het openbaar vervoer wonen. Vanuit de zaal werd voorgesteld volgend jaar weer deze bijeenkomst te houden. ‘Dat gaan we zeker doen!’ aldus Hanneke Vliet Vlieland.

Bron: 3B Wonen

 

Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Sinds oktober 2018 onderzoeken Bouwvereniging Onze Woning en 3B Wonen de eventuele meerwaarde, mogelijkheden en risico’s van een fusie van de beide woningcorporaties.

Na grondig onderzoek sluiten Onze Woning en 3B Wonen het fusieonderzoek af met het gezamenlijke besluit om geen verdere stappen te zetten. De fusie levert onvoldoende volkshuisvestelijke meerwaarde op omdat de afzonderlijke werkgebieden alle aandacht, prioriteit en middelen vragen. Dat heeft tot gevolg dat er geen eensluidend positief fusievoorstel uit het onderzoek volgt.

Onze Woning en 3B Wonen zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek in gezamenlijkheid tot dit afgewogen besluit gekomen.

Bron: 3B Wonen

Planmatig onderhoud 3B Wonen

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 3B Wonen

Een woning heeft onderhoud nodig. 3B Wonen wil dat haar huurders een woning huren met zo min mogelijk zorgen. Daarom voeren zij regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 2019

Ruim voordat 3B Wonen het onderhoud aan uw woning uitvoert, sturen zij u hierover een brief. Zo weet u wat u van 3B Wonen kunt verwachten en wat zij van u verwachten rondom de uitvoering van het onderhoud. En ook wanneer de werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u de planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen voor 2019:

Planning planmatig onderhoud april 2019

Door dubbel op de link te klikken opent u het bestand. Let op PV-panelen zijn zonnepanelen.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: website 3B Wonen

Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 april 2019

Op 15 april heeft de HVLL een Algemene Ledenvergadering gehouden in samenwerking met de Brandweer van Lansingerland.

We hebben dit keer dan ook de locatie aangepast (Brandweer kazerne van Lansingerland) en dat was een schot in de roos. De vergadering werd geopend door de voorzitter Jacques van Schaik. Daarna stelde Hanneke Vliet Vlieland (nieuwe directeur 3B Wonen) zich voor.

Als derde punt stond er een presentatie door de brandweer vertegenwoordigd door Monique Blenk op de agenda met als thema “Brandveiligheid in en om uw woning”. De presentatie was interessant en de toehoorders konden meteen vragen stellen aan Monique wat ook veelvuldig gebeurde.

Na de “Presentatie”  was er een “Demonstratie” van de brandweer en dat was spectaculair (hoe bestrijd je een Vlam in de pan) het was heel duidelijk wat je wel en zeker niet moet doen.

Hier onder enkele foto’s.

 

Op deze foto is goed te zien hoe het wel moet. Het vuur doven met een deksel.

De brandweer liet ook zien hoe de vlam in de pan niet gedoofd moet worden namelijk met water.

De brandweer voegt water toe en dan het resultaat was ongelooflijk.

 

 

 

 

 

Na de demonstratie mochten de bezoekers de brandweer wagens bekijken en kregen ook uitleg. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Dit is de wagen die als eerste uitrukt.

De laarzen met de broek staan startklaar bij de deur van de auto. Zowel voor de chauffeur als de bijrijder.

De oude brandweer wagen trok ook veel bekijks.

 

 

 

 

De heren Theo Blijlevens en Jan van de Ende werden door Bianca met een bloemetje verrast, maar Monique werd ook niet vergeten.

Na de pauze was het serieuze gedeelte aan de beurt, alle benodigde stukken lagen voor de bezoekers klaar.

Gerard Bosman werd als 2e penningmeester herkozen, ook werd er nog kort op de fusie van 3B Wonen met Onze Woning ingegaan. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Alle leden die aanwezig waren konden een formulier met naam adres en telefoonnummer invullen zodat de brandweer een CO meter kan komen plaatsen.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger beroep gluurverhoging

Het hoger beroep van de belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen (“gluurverhogingen”) dient op 8 april.

De belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders van verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht. Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,–

Eerder oordeelde de rechtbank dat de belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging had kunnen plaatsvinden.

De huurder heeft dus financieel schade geleden doordat de belastingdienst zich niet aan de wet hield.
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de woonbond.
Hoewel de belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de woonbond.
Uitspraak verwacht 20 mei 2019.

Bron: Woonbond

 

Het Woonbond jaaroverzicht

Het afgelopen jaar hebben we weer veel huurders en woningzoekenden weten te bereiken en kunnen helpen. Ook hebben we vaak wat kunnen verbeteren voor hurend Nederland. In dit artikel zetten we wat cijfers en hoogtepunten op een rijtje.

In 2018 bezochten huurders zo’n 2 miljoen keer een pagina op onze website en stonden we bijna 5.000 huurders te woord aan de Huurderslijn, onze juridische ledendienst. Onze meest populaire post op Facebook,

Betaalbaarheid
Vanwege onze actie voor huurverlaging in maart, hadden bijna alle landelijke media het over de noodzaak om de woonlasten voor huurders te verlagen. Via onze actiesite deden duizenden huurders een oproep aan hun verhuurder om de huur te verlagen.

Gluurverhoging
De rechter oordeelde eind april dat de Belastingdienst schade moet vergoeden voor het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens waardoor een huurder een hogere huurverhoging heeft gehad. Deze rechtszaak, gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond, zorgde ervoor dat meer huurders een schadevergoeding kunnen eisen. De Woonbond publiceerde daarom een modelbrief en rekenmodel op de website waarmee huurders de schade op de Belastingdienst kunnen verhalen. Veel huurders hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Aanpak huisjesmelkers
Huisjesmelkers en discriminatie horen niet thuis in de huursector. De Woonbond, verhuurders, makelaarskoepels en het ministerie maakten in mei afspraken over het aanpakken van wanpraktijken in de huursector. Dit jaar moet dat leiden tot scherpere regels waarmee huisjesmelkers harder worden aangepakt.

Aardebevingen
De Woonbond trok in de zomer samen met huurdersorganisaties in Groningen met een actiecaravan door het aardbevingsgebied om huurders die emotionele schade hebben opgelopen door de aardbevingsproblematiek, te steunen bij het indienen van een claim om immateriële schade vergoed te krijgen. Uiteindelijk hebben zo’n 5.000 Groningse huurders zich aangemeld.

Energiealarm
We lanceerden eind september het Meldpunt Energiealarm om in kaart te brengen dat huurders vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen en hun stookkosten vaak al erg hoog zijn. Deze meldingen gebruiken we in onze lobby. Huurwoningen moeten worden verduurzaamd en de woonlasten van huurders moeten omlaag.

‘Noodknop’ vrije sector
Minister Ollongren kondigde eind november aan met een ‘noodknop’ te komen waarmee gemeenten beleid kunnen opstellen om woekerprijzen in de vrije huursector tegen te gaan. Wat de Woonbond betreft is er veel meer nodig om de hoge huurprijzen aan te pakken, maar na jarenlange lobby is dit eindelijk een stapje in de goede richting.

Sociaal Huurakkoord
Op de valreep van het jaar sloten we een Sociaal Huurakkoord met Aedes, waardoor de huurstijgingen in de corporatiesector beperkt blijven en huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

Ook dit jaar zet de Woonbond zich weer volop in voor huurders en woningzoekenden. Samen met huurders en lokale huurdersorganisaties. Ook Huurdersvereniging Lansingerland is lid van de Woonbond.

Bron: Woonbond

Woningcorporatie Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland tekenen een samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 20 februari hebben Woningcorporatie Havensteder vertegenwoordigd door haar directeur Wonen, de heer P.A.F. van Lieshout en de Huurdersvereniging Lansingerland vertegenwoordigd door haar 2e voorzitter, de heer G.H. Jansen hun samenwerking bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst.

Dit houdt in dat de Huurdersvereniging nu ook officieel de huurders van Havensteder die in Lansingerland wonen vertegenwoordigen.

De Huurdersvereniging behartigd de belangen van de huurders van de woningen die eigendom zijn van Havensteder, maar beheerd en verhuurd worden door 3B Wonen. In de praktijk merken de bewoners hier niets van.
Deze bewoners kunnen ook via het aanmeldformulier lid worden van de Huurdersvereniging Lansingerland 3B Wonen int de contributie van € 1.- bij de huur.

De huurdersvereniging heeft afspraken gemaakt dat onder andere het huurbeleid wat bij 3B Wonen wordt gehanteerd ook geldt voor Havensteder.

 

 

Algemene Ledenvergadering

 

 

Op maandagavond 15 april houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering,

Houdt de datum alvast vrij. Nadere informatie volgt nog.