Woningcorporaties willen veilige woonomgeving voor ouderen

Woningcorporaties hebben steeds meer kwetsbare ouderen als bewoners. Op de stoel van zorgaanbieders en gemeenten gaan de verhuurders niet zitten, wel spelen ze een rol bij het scheppen van een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg, Aedes vereniging van woningcorporaties.

Door de grote beleidswijzigingen van de afgelopen jaren hebben woningcorporaties hun bewonersbestand zien veranderen. “Aan de ene kant is daar de extramuralisering van zorg en het afschaffen van de verzorgingshuizen geweest, waardoor ouderen langer thuis wonen. Aan de andere kant kwam er een nieuwe woningwet, die voorschrijft dat woningcorporaties zich nog meer moeten richten op de laagste inkomens. Daardoor wonen er bij corporaties steeds meer mensen met een laag inkomen, maar ook meer ouderen die eigenlijk niet zelfstandig meer kunnen wonen”, legt Pieter van Hulten uit. “Woningcorporaties worden steeds vaker gebeld met hulpvragen.”

Spoedeisende hulp
Door hun scherpe taakomschrijving zijn woningcorporaties beperkt in wat ze op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp kunnen doen, benadrukt Van Hulten. Wel zien de ongeveer driehonderd corporaties in het land manieren om ouderen te helpen om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Iedere inzet daarop lijkt ook nodig. Naarmate ouderen langer thuis zijn gaan wonen is onder meer een toename van ouderen op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen te zien. Een veilig thuis kan enerzijds helpen dit te voorkomen. Anderzijds kan een aangepaste woning eraan bijdragen dat ouderen na een ziekenhuisopname eerder terug naar huis kunnen.

Oude bomen verplaatsen
Volgens Van Hulten is het wel van belang om rekening te houden met wat ouderen zelf willen. “Als je ouderen vraagt wat zij willen, zullen zij ook zeggen dat ze het liefst in hun eigen huis blijven”, vervolgt Van Hulten. “En als ze dan toch moeten verhuizen, dan binnen hun eigen straat. Verhuizen is soms oude bomen verplaatsen die je eigenlijk niet moet verplaatsen. Als je doorvraagt, blijkt vaak dat ouderen wel zouden willen verhuizen, maar opzien tegen het gedoe. In antwoord daarop hebben veel van onze leden soms samen met gemeenten woningmakelaars of wooncoaches in het leven geroepen. Die helpt ouderen daar dan bij. De corporaties doen dat echt niet omdat ze ouderen uit hun woning willen hebben, maar omdat ze de mensen willen helpen. De woning die de ouderen verlaten kunnen ze weer aan een ander gezin verhuren.”

Voorlichting
Beleidsadviseur Yvonne Witter benadrukt het belang van goede voorlichting. “Woningcorporaties en de andere betrokken partijen organiseren daarom steeds vaker informatiebijeenkomsten rondom de vraag ‘hoe wilt u oud worden?'”, zegt zij. “Dat leidt ook tot nauwe en nieuwe samenwerkingen. Zo organiseert Brabant Wonen samen met Brabant Zorg bijvoorbeeld het voorlichtingsproject “veilig prettig thuis wonen’ in de regio. Een ander mooi voorbeeld van voorlichting is de iZi-ervaarwoning van corporatie Haag Wonen en samenwerkingspartners, waar mensen elektronische en technische hulpmiddelen in werking kunnen zien die hen kunnen helpen om veilig thuis te blijven wonen, zoals rookmelders en valpreventiemiddelen. Sommige hulpmiddelen kun je gewoon bij Blokker of Praxiskopen en zijn makkelijk toe te passen in elke woning.”

Bron: Aedes

Eerste huurders “Tweebosbuurt” voor de rechter

Op woensdag 14 augustus stonden de eerste dertien huurders uit de Tweebosbuurt voor de rechter. Zij waren gedagvaard omdat zij niet akkoord zijn gegaan met de huuropzegging van hun verhuurder Vestia die de wijk wil herstructureren.

Herstructurering Tweebosbuurt
Vestia wil, daarbij gesteund door het Rotterdamse gemeentebestuur, de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid herstructureren. De woningcorporatie wil er 90 sociale huurwoningen renoveren en 535 sociale huurwoningen afbreken. Daar komen dan 374 woningen voor terug, waarvan 130 nieuwe sociale huurwoningen op het aangrenzende Emplacementsterrein. De overige 244 woningen worden vrije sector huur en koop.
Woensdag 14 augustus hebben ook 49 andere huurders een dagvaarding gekregen. Daaronder bevinden zich volgens de bewonersorganisatie Tweebos veel mensen die uit principiële overwegingen weigeren te verhuizen. In de eerste groep van dertien huurders die deze week terecht stond, waren er meerderen die wel bereid waren te verhuizen, maar alleen naar een passende woning.

Indexcijfers argument voor sloop
De bouwtechnische argumenten van Vestia voor de sloop zijn flinterdun. De funderingen zouden matig zijn, maar niet slechter dan het overgrote deel van Rotterdam, zo blijkt uit de Funderingskaart van Rotterdam. De corporatie zette bij monde van haar advocaat Benneker daarom in op de sociaaleconomische, leefbaarheids- en veiligheidsindexcijfers van de Afrikaanderwijk, de grotere wijk waar de Tweebosbuurt onderdeel van is. Die cijfers zijn slechter dan het Rotterdamse en landelijke gemiddelde, een van de redenen waarom het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid in het leven is geroepen.

Cito-scores argument voor sloop
Ook de Cito-scores van omliggende basisscholen kwam ter discussie. Die waren – op sommige scholen lager dan de landelijke gemiddelden – klaarblijkelijk argument om bijna 550 sociale huurwoningen te ontruimen.

Mantelzorg in de Tweebosbuurt
Over de Tweebosbuurt zélf zijn er geen cijfers voor handen. Veel bewoners benadrukken daar prettig te wonen, vaak al jarenlang, van generatie op generatie. De sociale samenhang in de Tweebosbuurt is groot, veel mensen (mantel)zorgen er voor elkaar. Bovendien zijn veel woningen tijdens de stadsvernieuwing verbeterd waardoor ze in redelijke staat verkeren.

Onvoldoende passende woonruimte voorradig
Menig criticus van het herstructureringsplan wees er op dat het lastig gaat zijn om zoveel bewoners uit de Tweebosbuurt een passende alternatieve woonruimte te bieden. Gezien de schaarste op de Rotterdamse (sociale) huurmarkt. Maar ook omdat veel andere woningen in Rotterdam in mindere staat verkeren of veel duurder zijn dan die waar de bewoners uit moeten vertrekken. Bovendien willen veel bewoners in de buurt blijven wonen.

Wat is passend
In de zitting werd duidelijk dat bewoners en Vestia veelal een andere interpretatie hebben van wat ‘passend’ is. De rechter vond het dan ook voor de hand liggen dat Vestia een aantal bewoners die woensdag waren gedagvaard nu toch een meer geschikte woonruimte moet aanbieden. Met een vonnis verwacht de rechter op 6 september te komen.

Vestia wil alles leeg voor 1 januari
Vestia wil dat de huidige woningen per 1 januari 2020 ontruimd zijn. Als zij niet tijdig de sloop en nieuwbouwplannen kan uitvoeren, vreest de corporatie miljoenen aan sloopsubsidie van het Rijk mis te lopen in de vorm van korting op de verhuurderheffing.

Strijdbare bewoners laten zich niet wegjagen
De verontwaardiging en strijdbaarheid bij de 100 aanwezige Tweebosbuurters en andere Rotterdammers was groot. Over Vestia’s planning voor de sloop werd schamper gelachen: Wij blijven gewoon zitten!

Bron: Woonbond

Meeste huurders stemmen in met verduurzaming

Als een corporatie van plan is om woningen te verduurzamen moet minstens 70 procent van de bewoners ermee instemmen. ‘Dat is voor huurwoningen geen probleem, als renovatieprojecten goed worden uitgevoerd,’ zegt Paulus Jansen, directeur van Woonbond. Hij ziet het overhalen van eigen woningbezitters als een veel groter obstakel om de energietransitie te realiseren.

Het klimaatakkoord is eind juni gepresenteerd, maar kunnen daarmee de doelen uit het akkoord worden gehaald? Een van de knelpunten is de verduurzaming van woningen: woningcorporaties lukt het niet om de gewenste versnelling te realiseren. Voorzitter Bernard Wientjes van de taskforce Bouwagenda stelde voor om het voor woningcorporaties gemakkelijker te maken sociale huurwoningen te renoveren. Hij wil af van de vereiste 70 procent instemming van bewoners. Volgens Wientjes vertraagt dit het proces enorm.

‘Gekke discussie’
Woonbond-directeur Paulus Jansen vindt het een ‘gekke discussie’. ‘Volgens Wientjes is geen draagvlak nodig, maar de maatregel die hij voorstelt is niet productief en draagt zeker niet bij aan de energietransitie,’ zegt Jansen. Hij verwijst naar onderzoek van de Woonbond, waaruit blijkt dat de 70 procent-regel de verduurzaming in de huursector niet belemmert. ‘Bij renovatieprojecten is de 70 procent alle keren gehaald. In enkele gevallen duurde het wel langer, omdat corporaties niet slim hadden geopereerd in de communicatie met de huurders.’

Het echte probleem
Het echte probleem ligt volgens Jansen niet bij de huurder, maar bij de particuliere woningbezitter. ‘Daar gaat het om individuele bewoners, die elk hun eigen afwegingen maken. Dat maakt het proces van verduurzamen zeer complex. Bovendien kost het klauwen vol geld en tijd als we die woningen overslaan bij de renovatie. Een van onze aanbevelingen is om ook eigen woningbezitters mee te nemen bij de wijkgerichte aanpak om woningen van het aardgas af te krijgen. Daarmee krijg je ook de corporatiewoningen mee die zijn verkocht aan particulieren.’

Bekend met de bouw
Jansen kan hierover meepraten, want hij kent de bouwsector als zijn broekzak. Na zijn studie bouwkunde aan de TU Eindhoven werkte hij bij ingenieursbureau DHV. Tussen 2006 en 2014 was hij voor de SP politiek actief als lid van de Tweede Kamer, met volkshuisvesting, energie en klimaat in zijn portefeuille. Na zijn vertrek uit Den Haag was hij in Utrecht wethouder van wonen, ruimtelijke ordening en vastgoed. Sinds 2018 is hij algemeen directeur bij Woonbond, volgens hem ‘gewoon werk, met een lach en een traan’, maar het thema duurzaamheid houdt hem nog steeds bezig.

Huurders ontlasten
Als directeur van Woonbond komt hij op voor belangen van huurders. In die rol wordt hij ook uitgenodigd om te spreken over hoe om te gaan met huurders. ‘Gisteren was ik bezoek op bezoek in Enschede bij huurcorporatie Ons Huis, waar twee flatgebouwen uit 1969 zijn gerenoveerd. Twee derde van de bewoners was ouder dan 75 jaar. Bij de renovatie is het gelukt om deze mensen te ontlasten, door de doorlooptijd te verkorten en de kosten te verlagen. Dat kan door de renovatie te industrialiseren en op te schalen, door dit bij de overige acht flatgebouwen in de wijk te herhalen.’

Paulus Jansen (links) op werkbezoek bij woningcorporatie Mijn Thuis in Best en Eindhoven

Spanning
Jansen geeft toe dat er spanning bestaat tussen verduurzamen en betaalbaarheid. ‘Zeker bij corporaties die zijn kaalgeplukt door de overheid, want die heft belasting uit de huuropbrengst’. Hij wijst erop dat er in het sociaal huurakkoord afspraken zijn gemaakt over betaalbaarheid en verduurzaming. ‘Belangrijk is dat de woonlasten gelijk blijven als de energiekosten stijgen. Zo kunnen we de huurders beschermen tegen hoge kosten.’

Woonlasten gelijk
Volgens Jansen gaat het erom de balans positief te houden. Dat betekent ook dat de huurprijs bij verduurzaming kan stijgen, als de woonlasten maar op hetzelfde niveau blijven. ‘Met verduurzamen gaan de energiekosten omlaag, omdat de woning meer energie bespaart en minder aardgas nodig heeft. Bijkomend voordeel is dat het comfort van de woning toeneemt. De verduurzaming kan worden betaald uit verhoging van de huur. Dat is ook het advies van de Woonbond.’

Soms lukt het niet
Het lukt niet altijd om de woonlasten gelijk te houden, zegt Jansen. ‘Soms is een flatgebouw te oud, terwijl huurders niet zitten te wachten op de sloop van hun woning. Ze willen dat hun woning blijft staan en willen niet meer gaan betalen. Historisch gezien zorgt nieuwbouw ervoor dat de woonlasten stijgen, maar de laatste tijd verloopt het proces van sloop en nieuwbouw sneller. Dat maakt het aantrekkelijker voor huurders. Ze hoeven dan maar een maand tot zes weken elders te verblijven voordat hun nieuwe woning klaar is. Veel huurders plannen dan ook hun vakantie in die periode.’

Renovatie versus sloop en nieuwbouw
Jansen noemt als voorbeeld de renovatie van jaren vijftigwoningen in Oldenzaal door Dura Vermeer. ‘De huurders konden van corporatie WBO Wonen kiezen tussen renovatie of sloop en nieuwbouw. Meer dan de helft koos voor het laatste, onder andere vanwege het hogere comfort. De balans tussen renoveren en slopen voor nieuwbouw kan dus verschuiven.’ Jansen hekelt het verschijnsel dat eigen woningbezitters ‘gratis meeliften’ met de verduurzamingsplannen van corporaties, terwijl de rekening wordt neergelegd bij de huurders, zoals is gebeurd in Almere. ‘Dat is niet eerlijk’.

Aedes-voorzitter Marnix Norder en Paulus Jansen

Collectieve aanpak
Voor eigen woningbezitters is volgens Jansen ook een collectieve aanpak nodig. ‘Dat is de goedkoopste manier om de energiekosten te verlagen. Het is niet slim om dat op eigen houtje te doen. De ene bewoner verduurzaamt de woning dan anders dan de buren, waardoor de woningen energetisch onderling enorm gaan verschillen. Dat maakt het organisatorisch nog lastiger om te verduurzamen. Het beste is een collectieve aanpak. Om voor gespikkelde complexen (huur- en koopwoningen in één gebouw) hiervoor een oplossing te vinden is de grootste uitdaging.’

70 procent haalbaar
Volgens Jansen hoort de 70 procent-regel geen discussie meer te zijn. ‘Bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord is dit aan de kaak gesteld, maar in de praktijk werkt dit prima. Ook voor koopwoningen en commerciële huurwoningen is de eis makkelijk haalbaar, zegt Jansen. Hij wijst erop dat bij koopwoningen 100 procent draagvlak nodig is. Daar bepaalt immers de woningeigenaar of dit gebeurt. Jansen stelt voor om bij gespikkelde complexen te overleggen met eigen woningbezitters. ‘Ook voor deze groep is verduurzamen aantrekkelijk. De kans dat we eruit komen is groot.’

Rendabel investeren
Commerciële verhuurders zijn in de ogen van Jansen echter fout bezig. ‘Die verdommen het om te investeren in het verduurzamen van hun woningen, zelfs bij een terugverdientijd van zes jaar. Dat is echter gewoon rendabel,’ foetert Jansen. Huurders kunnen wel collectief druk uitoefenen om de verhuurder om dit alsnog te doen, maar in de praktijk gebeurt dit nauwelijks. Om rendabele investeringen af te dwingen bij commerciële verhuurders stelt de Woonbond voor dit te regelen met een uitbreiding van de wet, aldus Jansen.

Bron:Energieling

 

Woningen die geheel energie neutraal zijn veroorzaken hoofdpijn

Het moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst.

Twee en vijftig gezinnen uit de wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.

GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen – die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd – een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst”, aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; ‘Die klachten kunnen niet’, werd gezegd.” De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.”

Bron: Algemeen Dagblad

3B Wonen heeft al 1200 woningen van zonnepanelen voorzien

3B Wonen plaatst in vijf jaar tijd op ruim 2000 eengezinswoningen zonnepanelen.

Hiermee dragen ze bij aan een duurzame samenleving en het levert de huurder een flinke besparing op zijn energierekening op.
16 juli vierden 3B Wonen de ingebruikname van de 1200ste zonnepaneleninstallatie.

Feestelijke ingebruikname bij “De Handpalm”.
De huurders van 3B Wonen in “De Handpalm”, een woonvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs, kregen de 1200ste zonnepaneleninstallatie. Met een feestelijk moment vierden 3B Wonen en de bewoners de ingebruikname. De zonnepanelen zijn eind juni geplaatst. Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen, onthulde met Inge Hessler, sectormanager bij Stichting Sprank en wethouder Albert Abee een display waarop de energieopbrengst te zien is. Daarna was er voor de aanwezigen en de bewoners een zonnig gebakje.

Goed voor het milieu en uw portemonnee
Door de uitstoot van CO2 ontstaan er klimaatproblemen. Zonne-energie levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met deze 1200 zonnepanelen besparen we een miljoen kilogram CO2 per jaar. Dat is evenveel als de gemiddelde CO2 uitstoot per jaar door huishoudelijk energieverbruik van 200 driepersoonshuishoudens.

De zonnepanelen zijn ook goed voor de portemonnee van de huurder. Per woning plaatst 3B Wonen gratis zes zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen is in veel gevallen maar één onderdeel van een pakket aan energetische maatregelen. Daken, muren en vloeren worden geïsoleerd en in woningen waar dat nog kan, wordt dubbel glas geplaatst. De huurder profiteert van de besparing op zijn energielasten, zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Planning
3B Wonen is in 2017 begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op eengezinswoningen met schuine daken. Dit levert het meeste rendement op. Op de website van de HVLL en 3B Wonen vindt u op welke woningen dit jaar zonnepanelen worden geplaatst.

Bron: 3B Wonen

Aantal nederlanders met baan maar zonder huis blijft groeien

Het aantal Nederlanders dat wel een baan, maar toch geen huis heeft, blijft groeien. Dat blijkt uit een rondgang door onze onderzoeksredactie langs gemeenten en hulpverleningsorganisaties. Ze worden economisch daklozen genoemd.

Door de hoge woningnood in ons land zitten deze mensen klem. In Amsterdam komen er elke week 24 van deze daklozen bij. RTL Nieuws sprak 10 gemeenten waaronder Rotterdam, Tilburg en Enschede. Zij herkennen het probleem maar kunnen niet zeggen hoe groot deze groep is in hun gemeente.

Ze hoppen van plek naar plek, slapen op banken, campings of zelfs in een daklozenopvang. Het gaat om een groep mensen die steeds groter wordt en steeds langer vastzit in de problemen. “Vaak zie je dat wanneer mensen op straat belanden ze eerst nog een baan en een sociaal leven hebben. Als de situatie langer duurt, verliezen ze dat”, zegt Marit Postma van De Regenboog Groep in Amsterdam. “Ook neemt de kans op psychische problemen toe.”

Geen cijfers
Om hoeveel mensen het gaat is niet precies bekend, omdat een deel van de economisch daklozen zich niet meldt bij een instantie. “Zij kunnen zich vaak niet inschrijven, omdat de persoon bij wie ze verblijven daardoor in de problemen kan komen of omdat ze ergens wonen waar je niet màg wonen”, zegt Jeroen van der Velden van kennisinstituut Platform31, dat onderzoek doet naar deze groep.

Opvangplekken zien een toename
De Federatie Opvang, de branchevereniging voor opvangplekken in Nederland, ziet die toename ook onder hun leden. “Als u cijfers vraagt kunnen we precieze cijfers nooit noemen. Maar wat wij wél zien, is, en dat krijg ik ook terug van mijn instellingen, het aantal mensen dat dakloos wordt omdat ze niet meer kunnen betalen of een nieuw huis vinden dat betaalbaar is. Dat aantal neemt zeker toe.”
In het onderzoek van Platform31 wordt geschat dat er tussen de 55.000 en 80.000 mensen tijdelijk op een camping of vakantiepark ergens in Nederland wonen.

Gemeenten herkennen het probleem
RTL Nieuws benaderde een tiental gemeenten. Een meerderheid daarvan herkent deze groep, maar geen enkele gemeenten kan ons vertellen om hoeveel mensen het precies gaat.
Wel is het duidelijk dat het allang geen Randstedelijk probleem meer is; ook gemeenten in Brabant of Oost-Nederland hebben ermee te maken.

Wel een baan, maar geen huis: ‘Het is elke dag oorlog in mijn hoofd’

Door de krapte op de woningmarkt is het voor steeds meer mensen onmogelijk om aan een huis te komen. Vooral in een spoedsituatie, bijvoorbeeld na een scheiding, vinden sommigen geen onderdak.

Mabel (31) kan daarover meepraten. Toen haar relatie in 2012 uitging, kwam ze op straat te staan. “Ik verhuis van bank naar bank.”
“Het is heel zwaar. Ik heb geen zekerheid, ik heb geen rust”, zegt Mabel over haar zwerversbestaan. Ze is er lichamelijk ziek van. Soms moet ze overgeven van de stress. Zeven jaar geleden ging haar relatie na zes jaar uit, maar geld voor een eigen woning had en heeft ze niet. Twee jaar lang woonde ze bij haar ouders, maar toen die uit elkaar gingen, kon dat niet meer. Daarna woonde ze 2,5 jaar antikraak en sinds een jaar of drie verhuist ze van bank naar bank.

Kijk voor een uitgebreid verslag op onderstaande  link:

www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4740471/armoede-voorbeelden-modale-inkomens-onderzoek-research

Bron: RTL nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honderden meldingen intimidatie door huisbaas

Verhuurders die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging moeten worden aangepakt. De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningstelsel voor verhuurders, waarmee verhuurders die over de schreef blijven gaan, hun vergunning kunnen verliezen.

Honderden meldingen intimidatie
Uit een rondgang van BNR nieuwsradio langs Huurteams in het land, blijkt dat er dit jaar al honderden meldingen van intimidatie zijn gedaan. Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd al om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen.

Landelijk vergunningsstelsel
De Woonbond pleit voor een landelijk stelsel van vergunningen waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijt raken. In Groningen bestaat een dergelijk stelsel al, maar de Woonbond wil dat dit landelijk navolging krijgt.

Bron: Woonbond

Secretaris en algemeen bestuurslid gezocht

De Huurdersvereniging Lansingerland

Heeft een actief, enthousiast en betrokken bestuur, waar twee vacatures zijn ontstaan, namelijk: van      

     SECRETARIS (m/v) en ALGEMEEN BESTUURSLID

Wij bieden:

  1. Interessant en maatschappelijk zinvol vrijwilligerswerk
  2. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen op het gebied van sociale huisvesting.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen op het gebied van digitale vaardigheden waaronder digitaal archiveren.

Wij vragen:

  1. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  2. Affectie met en interesse in de wooncorporatiesector
  3. Beschikbaarheid per week van 4 uur (meestal avonduren)

Informatie:

Jacques van Schaik, voorzitter, tel. 06-54762820
Gerard Bosman, bestuurslid, tel. 06 22348643
(’s avonds bellen a.u.b.)
e-mail: secretariaat@hvll.nl

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Aanvraag afgewezen
Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken, maar ook naar de omstandigheden van de huur.

Nieuwe beoordeling
Inmiddels werken veel opvanginstellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract (dit contract is te vinden op de site van de Woonbond)

Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

Bron: Woonbond