Geachte Leden van de Huurdersvereniging,
Geachte Huurders Gemeente Lansingerland,

Ter informatie:
Onderstaande brief hebben wij als bestuur HVLL naar de Gemeenteraad van Lansingerland gestuurd op 11 mei 2021 n.a.v. het verhogen van de sociale bouwgronden met 40 tot 60% ten opzichte van 2020.

Aan              : Gemeenteraad Lansingerland
Datum          : 11 mei 2021
Betreft          : Open brief verhoging grondprijs in Lansingerland
Kenmerk      : JvS/11052021/070/IvV
CC               : Huurders Lansingerland via de Heraut

Geachte Leden van de gemeenteraad,

Als Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) zijn we teleurgesteld, dat wij via de media hebben moeten vernemen dat u als gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel betreffende prijsverhoging dit jaar van de “sociale“ grondprijzen van het College B&W van rond de 40%. Hier bovenop heeft het college voorgesteld om in 2022 een extra verhoging toe te passen, dit gaat leiden tot een prijsverhoging van bijna 60% ten opzichte van 2020.

De verhoging van de grondprijs is, vergeleken met de prijs van 2020, een onverwacht grote stijging voor woningcorporatie 3B Wonen, dat zij en ook wij, de HVLL niet hadden kunnen voorzien. Deze prijsverhoging betekent voor  woningcorporatie 3B Wonen dat er voor het nu afgesproken aantal te bouwen sociale huurwoningen tot 2030 (±1000) een kostenstijging van rond de € 6 miljoen is te verwachten, gerekend met de eerste prijsstijging over 2021. En met de extra verhoging in 2022 betekent dit nog eens € 4 miljoen kostenstijging.

Wij zijn dan ook verontrust wat dit gaat betekenen voor de jaren tot 2030.
Woningcorporatie 3B Wonen kan door deze verhoogde grondprijzen met dezelfde investeringsruimte minder woningen bouwen dan nu geraamd. Of zij moeten op duurzaamheid, kwaliteit, energetische maatregelen en betaalbaarheid van de woningen inleveren. Bovendien wordt deze prijsstijging betaald door de huurders van 3B Wonen.

In de prestatieafspraken 2021 tussen de Gemeente Lansingerland, 3B Wonen en HVLL, zijn bindende afspraken gemaakt betreft het bouwen van sociale huurwoningen en voor welke doelgroepen, jongeren/ senioren etc. Dit aantal is al ver beneden de behoefte, het lost de woningnood in Lansingerland niet op, maar zorgt ervoor dat deze niet nog groter wordt.

De verhoging van de sociale grondprijzen zorgt er in de praktijk voor dat in de prestatieafspraken het vastgestelde aantal woningen mogelijk naar beneden moet worden bijgesteld, wat de wachtlijst alleen maar zal doen toenemen. Het is nu al 8 jaar en zal mogelijk toenemen tot 10 jaar of zelfs meer, met als direct gevolg dat de reeds ingezette uittocht van jonge woningzoekenden groter zal worden en Lansingerland hierdoor verder zal gaan vergrijzen.
In dezelfde prestatieafspraken tussen de Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging HVLL is bijvoorbeeld opgenomen: dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid behouden blijft van sociale huurwoningen. Wij hebben hierover dus met u bindende afspraken gemaakt.
Het bevreemdt ons zeer dat er blijkbaar door enkele raadsleden en fracties gedacht wordt dat het geld van 3B Wonen géén maatschappelijk geld zou zijn.

De huurpenningen van de huurders worden gebruikt voor onderhoud, duurzaamheid, leefbaarheid in de buurten en investeringen in nieuwe woningen. Al het geld blijft in eigen kring en vloeit niet weg naar derden, zoals aandeelhouders. 3B Wonen is één van de weinige corporaties met een goede investeringscapaciteit en first player in Lansingerland. Deze hebben we keihard nodig om in 10 jaar minimaal 1000 sociale huurwoningen te gaan bouwen.

De HVLL ziet hier scherp op toe. Ons maatschappelijk doel is, net als dat van 3B Wonen, zorgen voor veerkrachtige leefbare wijken, met voldoende betaalbare huurwoningen.

Hoe nu verder?
3 Jaar geleden in ons politiek debat zijn er door u veel beloftes gedaan met de kreet bouwen, bouwen, bouwen.
De boodschap over het verhogen van de grondprijzen heeft ons op zijn zachts gezegd enorm geraakt, we hebben dit niet als positief ervaren. Wel zijn we blij te zien dat de lijn van het college richting Wilderszijde er één is van doorpakken en de vaart erin houden.

Ook de bijstelling van het woningbouwprogramma en de plannen die het college hiertoe heeft geschetst zijn een positieve boodschap voor iedereen die graag hier in Lansingerland zou willen wonen.

Onze complimenten voor de voortvarendheid hierin.

Bestuur Huurdersvereniging

Bianca van Duinen, Ger Jansen, Irene van Vliet, Bianca van Buren,
Jacques van Schaik, Lydia Lembeck, Wil van den Berg.

 

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: mei 19, 2021