Beste Leden,

Op 16 november heeft de schriftelijke Algemene Ledenvergaderingen 2020  plaatsgevonden t.w.

  1. De Voorjaarsvergadering
  2. De Najaarsvergadering

Aanwezig bij deze vergaderingen, via Teams vanwege de regels van de overheid  ter bestrijding Covid-19 virus,

Het voltallige bestuur  :
Ger Jansen                 – Voorzitter
Wil v/d Berg                – Penningmeester
Irene v. Vliet                – Secretaris
Jacques van Schaik    – 2e Secretaris
Lydia Lembeck            – Algemeen Bestuurslid
Bianca v. Buren           – Bestuurslid Wijkgericht werken
Bianca v. Duinen         – Algemeen bestuurslid
als ook Fenna van Dommelen ( notulist )

De voorzitter heet allen welkom tijdens de opening van de Schriftelijk Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020.
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

  • Het Verslag Alg. Ledenvergadering voorjaar 15 april 2019.
  • Jaarverslag 2019.
  • Het Financieel jaarverslag 2019.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd namens de leden en deze goedgekeurd. Ook verlenen zij namens de leden, geheel volgens de wettelijk regelgeving, Decharge aan het Bestuur.

Omdat het niet mogelijk is om verkiezing kascommissie uit te schrijven wordt eveneens volgens de wettelijk (nood) regelgeving de zittingsperiode van de kascommissie met een jaar verlengd.
Er geen bezwaar is gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van (Jacques) van Schaik tot 2e secretaris volgt benoeming.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de voorjaarvergadering 2020 af.

De voorzitter opent direct hierop de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering najaar 2020
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

  • Verslag Alg. Ledenvergadering najaar 18 november 2019.
  • Concept Begroting 2021.
  • Concept beleidsplan 2021-2024 in conceptvorm, definitief volgt in voorjaar 2021.

Er is geen bezwaar gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van Irene van Vliet tot Secretaris
en Bianca van Buren tot bestuurslid Wijkgericht werken volgt benoeming.

Verheugd is het bestuur dat de leden instemming geven tot het benoemen van
Bianca van Duinen tot Algemeen bestuurslid/wijkgericht werken.

De prestatieafspraken van 2021 zijn in conceptvorm klaar en worden besproken, daar Irene van Vliet en Ger Jansen van de ALV in 2015 een mandaat hebben gekregen gaan zij deze gesprekken verder aan en leggen hiervoor in de eerst volgende ALV verantwoording af aan de leden.

Van de rondvraag wordt wederom geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de najaarsvergadering 2020 af.

 

 

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: november 21, 2020