Het bestuur wil bij deze alle deelnemers bedanken voor het meedoen aan de Huurdersquiz, we hopen dat u het leuk gevonden hebt.
Zit u nu niet bij de gelukkig die een VVV bon op de deurmat hebt gevonden, niet getreurd, u hebt wel uw kennis met betrekking tot huren vergroot !!Hieronder hebben wij nogmaals de quiz gepubliceerd met de antwoorden en een toelichting,  zodat u kunt zien of u alles goed hebt of hier en daar toch de fout bent in gegaan.

Vraag 1:
De  huizen in de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan zijn alle begin van deze maand ( april 2020 ) gesloopt na bodemsanering zal begin  mei 2020 paalboringen starten voor de nieuwbouw.
Wanneer start de Verhuur van deze nieuwe woningen?

A. Zomer 2020.
B. Winter 2020
C. Januari 2021
D. Maart 2021 na oplevering

Goede antwoord is A
Toelichting: Zie nieuwsbrief 3B Wonen april 2020

Vraag 2:
Huurder Bert is inmiddels hoogbejaard en heeft een traplift nodig. Hij vraagt een WMO -voorziening aan bij zijn gemeente. Hij krijgt de voorziening en mag een traplift laten aanbrengen van de gemeente. Maar heeft Bert – omdat hij huurder is – ook toestemming van de verhuurder (tevens eigenaar) nodig?

A. Uiteraard. Bert en de gemeente hebben niets te zeggen over het eigendom van de verhuurder!
B. Neen. Doordat de gemeente toestemming heeft gegeven, is de wil van de verhuurder/eigenaar niet meer relevant.

Goede antwoord is B
Toelichting: In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in artikel 2.3.7 lid 1, staat letterlijk dat de maatwerkvoorziening (in dit geval de traplift) zonder toestemming van de eigenaar mag worden aangebracht. Wel dient de eigenaar door het college van burgemeester en wethouders te worden gehoord alvorens de woningaanpassing kan worden doorgevoerd (art. 2.3.7 lid 2 Wmo). In dat traject kan de eigenaar zijn belangen naar voren brengen.

Vraag 3:
Bert zijn traplift is geplaatst, de klus viel mee, de monteurs zijn de boel aan het opruimen en vragen aan Bert wat er met de trapleuning moet gebeuren, die ze hebben moeten verwijderen om ruimte te maken voor de traplift.

A. De trapleuning heeft nu en in toekomst geen functie meer in deze woning, die nu de status heeft, mede door de  traplift, van aangepaste woning en kan worden afgevoerd naar het grofvuil.
B. De trapleuning moet worden opgeslagen door de huurder, hij hoort bij deze  woning.
C. De verhuurder die door de gemeente in kennis is gesteld van het aanbrengen van voorziening, moet de leuning ophalen, daar het hun eigendom is en ze deze mogelijk kunnen hergebruiken in een andere huurwoning.

Goede antwoord is B
Toelichting: De trapleuning moet door huurder worden opgeslagen , alleen met toestemming van verhuurder kan huurder van deze verplichting worden ontslagen.

Vraag 4:
Welke van de volgende zaken maakt geen onderdeel uit van de servicekosten?

A. Het ten behoeve van de huurder betalen van auteursrechten.
B. Het ter beschikking stellen van een waterkoker.
C. Het verstrekken van vuilniszakken.
D. Rioolheffing, voor zover de huurder is aangeslagen.

Goede antwoord is D
Toelichting: Servicekosten vormen de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden ‘in verband met de bewoning’ van de woonruimte (art. 7:237 lid 3, tweede volzin, BW). Bij Besluit servicekosten is bepaald wat sowieso heeft te gelden als servicekosten in de zin van de wet (art. 7:237 lid 3, slotzin, BW). Het betalen van auteursrechten is een genoemd onderdeel (in het kader van signaallevering), een waterkoker is roerende keukenapparatuur en is een genoemd onderdeel, en het verstrekken van vuilniszakken is een genoemde post in het kader van huisvuilafvoer. Rioolheffing is een door de gemeente opgelegde belasting. Die houdt geen ‘verband met de bewoning’, maar vloeit voort uit een lokale belastingverplichting. Het zijn geen servicekosten in de zin van de wet (maar als de huurder is aangeslagen en de verhuurder schiet het voor, moet de huurder uiteraard wel betalen

Vraag 5:
3B Wonen heeft vanaf februari 2019 een nieuwe directeur, wat is haar naam?

A. Mevrouw:  H ( Hanneke ) Vliet-Vlietland.
B. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietlanden.
C. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlieland.
D. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietland .

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie Website 3B Wonen

Vraag 6:
Een huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden wegens een betalingsachterstand. De huurder vindt woonruimte bij een andere verhuurder. Ook daar volgt een ontbinding vanwege de betalingsachterstand. De huurder lost de schuld aan zijn eerste verhuurder niet in. Hij reageert nu wel weer op woningen van de eerste verhuurder, zijnde een woningcorporatie. Kan die woningcorporatie worden gedwongen om deze persoon een huurovereenkomst aan te bieden?

A. Ja, bij de taak van woningcorporaties hoort nu eenmaal het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee.
B. Nee, een woningcorporatie mag in dit geval weigeren een overeenkomst aan te bieden.

Goede antwoord is B
Toelichting: Voorop staat, ook voor woningcorporaties, contractsvrijheid. Wel hebben woningcorporaties een bijzondere verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met beperkte financiële middelen (art. 46 Woningwet). Onder omstandigheden kan het weigeren van een huurovereenkomst of zelf het blokkeren van een woningzoekende onrechtmatig zijn, wat eerder het geval is bij een woningcorporatie dan een reguliere verhuurder. Indien er echter nog een oude huurschuld openstaat en bij een andere verhuurder ook sprake was van ontbinding door het niet-nakomen van de betalingsplicht, is het niet onrechtmatig als die corporatie de woningzoekende weert (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10510).

Vraag 7:
Huurdersvereniging Lansingerland houdt kantoor aan de Wielwaal 45, 2665 VB in Bleiswijk.  Naast dit adres heeft de vereniging ook een postbus, wat is hier het adres van?

A. Postbus 66, 2650 AB Berkel en Rodenrijs.
B. Postbus 60, 2665 AB Bleiswijk.
C. Postbus 66, 2665 AB Bleiswijk.
D. Postbus 66,  2660 AB Bergschenhoek.

Goede antwoord is A
Toelichting: Zie Website Huurdersvereniging Lansingerland

Vraag 8:
Woningcorporatie De Groene Heuvels heeft een zero tolerance beleid tegen hennepteelt. Zij maakt met een aantal andere verhuurders in haar regio de afspraak dat zij een gezamenlijke zwarte lijst zullen bijhouden van huurders die hennep geteeld hebben. Die huurders komen – voor een periode van twee jaar – niet aan de bak bij de deelnemende verhuurders. Mag dat?

A. Ja, mits dit tevoren geregeld wordt in een convenant waar ook de politie partij bij is.
B. Ja, mits hiervoor voorafgaand een vergunning verkregen is van de Autoriteit Persoonsgegevens.
C. Nee, gebruik van een zwarte lijst vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.

Goede antwoord is B
Toelichting: Het gebruik van gedeelde zwarte lijsten met strafrechtelijke gegevens, waar hier sprake van is, is slechts toegestaan nadat de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning verleend heeft. Hiervoor wordt, gezien de gevoeligheid van de gegevens en de impact op de huurders, haast nooit vergunning vooraf gegeven.

Vraag 9:
Woningstichting Met het Oog op Morgen wil cameratoezicht toepassen in een van haar complexen waar nogal eens vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten plaats vindt. Om overtreders te betrappen plaatst zij deze op verdekte plaatsen, in de hoop dat niemand ze zal zien. Mag dit?

A. Ja, toezicht houden op je eigendommen en de veiligheid van een complex is toegestaan.
B. Nee, cameratoezicht mag onder omstandigheden wel, maar moet zichtbaar aangekondigd worden, bijvoorbeeld met informatiebordjes.
C. Nee, cameratoezicht in gemeenschappelijke ruimten vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders en derden.

Goede antwoord is B
Toelichting: Cameratoezicht door verhuurders in en om hun gebouwen is toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is het informeren over dat cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.Bovenkant formulier

Vraag 10:
Woningstichting De Vergezichten maakt bij het tekenen van huurovereenkomsten met nieuwe huurders altijd een kopietje van het paspoort van de huurder. De kopietjes worden netjes in het huurdossier bewaard. Mag dat?

A. Ja, een verhuurder moet zich tevoren vergewissen wie haar huurder is.
B. Ja, mits in de huurovereenkomst of de huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurder hiermee instemt.
C. Nee, een paspoort bevat gevoelige gegevens en er is geen grondslag voor het maken en opslaan van een kopie.

Goede antwoord is C
Toelichting: Een paspoort bevat een aantal gevoelige gegevens zoals een BSN en de pasfoto van de huurder die in beginsel niet verwerkt mogen worden, tenzij daarvoor een wettelijke uitzondering voor geldt. Die is er bij verhuur niet. Een kopie is ook niet nodig om je er van te vergewissen dat de huurder is die hij zegt te zijn, daarvoor is controle op het moment van tekenen voldoende.

Vraag 11:
Uit hoeveel woongebouwen bestaat De Juffers in de Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs eind 2020?

A.   4 woongebouwen.
B.   5 woongebouwen.
C.   6 woongebouwen.
D.   7 woongebouwen.

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie Website 3B Wonen

Vraag 12:
Woningcorporatie Woonzicht verhuurt aan Ada een woning. Woonzicht heeft al vijf jaar geen controle meer gedaan in de woning. In verband hiermee wil Woonzicht de cv-installatie in de woning van Ada laten controleren en waar nodig laten repareren door een monteur. Is Ada verplicht om uitvoering van de werkzaamheden in haar woning toe te staan?

A. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden alleen toe te staan, indien in de huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden specifiek is opgenomen dat Ada is gehouden tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning.
B. Ada moet uitvoering van de werkzaamheden hoe dan ook toestaan en daaraan meewerken, ook als daarover niets in de huurovereenkomst staat.
C. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden niet toe te staan, aangezien dit een onevenredige inbreuk op haar privacy op zou leveren.

Goede antwoord is B
Toelichting: Een huurder dient op grond van artikel 7:220 lid 1 BW mee te werken aan de uitvoering van dringende werkzaamheden in zijn of haar woning. Er moet in dit geval wel sprake zijn van werkzaamheden die bij uitstel tot extra kosten of schade zouden leiden. Daarbij kan het om reparaties gaan, maar ook om controlewerkzaamheden ter herstel of ter voorkoming van schade. Vaak is deze verplichting ook opgenomen in een huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden. Indien de huurder geen medewerking verleent, kan de verhuurder naar de rechter stappen de verhuurder te machtigen om de werkzaamheden uit te voeren in de woning van de huurder.

Vraag 13:
Hoe heet de toezichthouder op de woningcorporaties?

A. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
B. Raad van Toezicht.
C. Wethouder met volkshuisvesting in de portefeuille.
D. Autoriteit Woningcorporaties.

Goede antwoord is D
Toelichting: De  Autoriteit Woningcorporaties houdt ( extern ) toezicht op de woningcorporaties. Dit houdt in zowel financieel toezicht als toezicht op integriteit en de prestaties van de corporaties. Het interne toezicht is in handen van de raad van toezicht. De autoriteit Woningcorporaties is onafhankelijk van de corporaties  en de politiek. Zij kan zelf onderzoeken starten en rapporten openbaar maken. Ook mag ze zelfstandig ingrijpen bij corporaties, bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of zelfverrijking. De autoriteit Woningcorporaties is een onderdeel van de inspectie Leefomgeving en Transport.

Vraag 14:
Jaap wil een schotelantenne aan zijn achtergevel van zijn huurwoning plaatsen daar hij veel meer zenders wilt ontvangen dan die hem nu aangeboden worden via de kabel.
Mag Jaap dit zomaar doen?

A. Nee hij moet vergunning aanvragen bij de gemeente, valt onder de wet horizonvervuiling.
B. Ja hoor, dit mag daar het zijn achtergevel betreft waar de schotel aan komt te hangen is dit geen probleem, valt onder de  vrije nieuwsgaring.
C. Nee, hij moet toestemming vragen aan de verhuurder door middel van het document Zelf Aangebrachte Veranderingen.  ( Z.A.V. )

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie website 3B Wonen bij Zelf Aangebrachte veranderingen

Vraag 15:
Welke regels stelt 3B Wonen NIET aan zelf aan gebrachte veranderingen in de huurwoning?

A. Onderhoud ligt bij de huurder van zelf aangebrachte verandering.
B. De zelf aangebrachte veranderingen moet voldoen aan de bouwkundige eisen, kwaliteit en veiligheid.
C. De zelf aangebrachte verandering voldoet aan het minimale bedrag van € 500,–
D. Voor de zelf aangebrachte verandering moet de huurder zelf een verzekering afsluiten.

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie website 3B Wonen bij Zelf Aangebrachte veranderingen

 

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: juni 16, 2020