Bericht Bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland aan al haar leden.

De aanhoudende maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, laten het houden van de ledenvergaderingen 2021 waarbij u zelf aanwezig bent niet toe.

Het bestuur heeft daarom besloten om deze vergaderingen (uitgestelde ALV van het voorjaar 2021 en najaar 2021) schriftelijk af te handelen op maandag 29 november 2021.

De vergaderstukken zijn, indien gewenst, digitaal (email adres doorgeven) of telefonisch 06-57737260 op te vragen via secretariaat@hvll.nl.

(Alleen voor leden)

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de stukken dan kunt u deze per mail secretariaat@hvll.nl of per post (Postbus 66, 2650 AB Berkel en Rodenrijs ) doorgeven voor 28 november 2021

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Irene van Vliet,
secretaris HVLL

Klik op onderstaande links om de stukken te kunnen lezen

 

Agenda voor de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering (voorjaar)

Aanwezig bij deze vergaderingen zijn, via Teams, onderstaande bestuursleden om uw vragen en /of opmerkingen te behandelen.

Ger Jansen                      –  voorzitter
Wil v/d Berg                     –  penningmeester
Irene v. Vliet                    –  secretaris
Jacques v. Schaik           –  2e secretaris
Lydia Lembeck                – algemeen bestuurslid
Bianca v. Duinen             – algemeen bestuurslid
Fenna van Dommelen    – notulist

 

Opening.


Mededelingen.

Verslag Alg. Ledenvergadering voorjaar 18 april 2020.

Jaarverslag 2020.

Het Financieel jaarverslag 2020.

Kascommissie. De kascommissie heeft decharge verleent aan het bestuur.

Rondvraag.


Sluiting.

 

Aansluitend de schriftelijke behandeling van de najaarsvergadering.

Agenda voor de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering (najaar)

De samenstelling bestuur is dezelfde als bij schriftelijke Algemene voorjaars leden vergadering.

 

Opening.

Mededelingen.

Verslag Alg. Ledenvergadering najaar 16 november 2020.

Concept Begroting 2022.

Herzien concept Beleidsplan 2021-2024.

Prestatieafspraken. 

Rondvraag.

Sluiting.

Posted in: Nieuws.
Last Modified: november 25, 2021