Articles Written By: hvll

Kort verslag schriftelijke ALV 2020

Beste Leden,

Op 16 november heeft de schriftelijke Algemene Ledenvergaderingen 2020  plaatsgevonden t.w.

  1. De Voorjaarsvergadering
  2. De Najaarsvergadering

Aanwezig bij deze vergaderingen, via Teams vanwege de regels van de overheid  ter bestrijding Covid-19 virus,

Het voltallige bestuur  :
Ger Jansen                 – Voorzitter
Wil v/d Berg                – Penningmeester
Irene v. Vliet                – Secretaris
Jacques van Schaik    – 2e Secretaris
Lydia Lembeck            – Algemeen Bestuurslid
Bianca v. Buren           – Bestuurslid Wijkgericht werken
Bianca v. Duinen         – Algemeen bestuurslid
als ook Fenna van Dommelen ( notulist )

De voorzitter heet allen welkom tijdens de opening van de Schriftelijk Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020.
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

  • Het Verslag Alg. Ledenvergadering voorjaar 15 april 2019.
  • Jaarverslag 2019.
  • Het Financieel jaarverslag 2019.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd namens de leden en deze goedgekeurd. Ook verlenen zij namens de leden, geheel volgens de wettelijk regelgeving, Decharge aan het Bestuur.

Omdat het niet mogelijk is om verkiezing kascommissie uit te schrijven wordt eveneens volgens de wettelijk (nood) regelgeving de zittingsperiode van de kascommissie met een jaar verlengd.
Er geen bezwaar is gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van (Jacques) van Schaik tot 2e secretaris volgt benoeming.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de voorjaarvergadering 2020 af.

De voorzitter opent direct hierop de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering najaar 2020
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

  • Verslag Alg. Ledenvergadering najaar 18 november 2019.
  • Concept Begroting 2021.
  • Concept beleidsplan 2021-2024 in conceptvorm, definitief volgt in voorjaar 2021.

Er is geen bezwaar gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van Irene van Vliet tot Secretaris
en Bianca van Buren tot bestuurslid Wijkgericht werken volgt benoeming.

Verheugd is het bestuur dat de leden instemming geven tot het benoemen van
Bianca van Duinen tot Algemeen bestuurslid/wijkgericht werken.

De prestatieafspraken van 2021 zijn in conceptvorm klaar en worden besproken, daar Irene van Vliet en Ger Jansen van de ALV in 2015 een mandaat hebben gekregen gaan zij deze gesprekken verder aan en leggen hiervoor in de eerst volgende ALV verantwoording af aan de leden.

Van de rondvraag wordt wederom geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de najaarsvergadering 2020 af.

 

 

 

Let op: Phishing

Onderstaand bericht is te lezen op https://www.woonnetrijnmond.nl/let-op-valse-e-mails-en-sms-jes-in-omloop/

Wij krijgen van verschillende kanten door dat er valse e-mails en sms-jes in omloop zijn. Dat noemen we phishing. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.

Wij versturen geen sms-jes met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen.
Wij versturen wel e-mails met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen maar deze mails zijn gepersonaliseerd (aan u gericht), voorzien van een WoonnetRijnmond-logo en afzender.

Vertrouwt u het niet of heeft u meer vragen? Bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

Een voorbeeld van een valse e-mail:

20 jaar Huurdersvereniging Lansingerland

De meest bijzondere vereniging van Lansingerland bestaat 20 jaar. De woning die gehuurd wordt bij 3B Wonen is wat de leden van Huurdersvereniging Lansingerland verbindt.

Jaarlijks is de vereniging bezig om de woon- en huurlasten van de huurders zo laag mogelijk te houden. ”We hebben ook overleg over het onderhoud en de reparatieverzoeken van de huurwoningen. Daarnaast is er tevens overleg met 3B Wonen over sloop en nieuwbouw, renovatie, energieverbruik en ‘nul op de meter’ woningen,” vertelt voorzitter Ger Jansen. “Samenvattend; het behartigen van de belangen van de huurder.”

Overleg
De overlegvergaderingen met 3B Wonen zijn open en constructief. “Mede door overleg met ons heeft 3B Wonen bijvoorbeeld een ruimere inhoud gegeven aan het wettelijk vastgelegde format van het sociaalstatuut en sociaalplan. Dat wordt nu gebruikt bij de sloop van de woningen in Berkel en Rodenrijs. Wat voor de betreffende huurders de verhuizing een stuk aangenamer maakt.”

Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 van kracht is de Huurdersvereniging een gelijkwaardige partij geworden bij de gesprekken met de gemeente en 3B Wonen. Deze gesprekken tussen de partijen worden uiteindelijk bekrachtigd in de Prestatieafspraken. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat de doelstellingen zijn met betrekking tot nieuwbouw / duurzaamheid / leefbaarheid en wijkgericht werken, hierbij denkend aan de doelgroepen.

“Door het gezamenlijk maken van deze Prestatieafspraken hebben we naast de al goede relatie met 3B Wonen, deze nu ook opgebouwd met de gemeente Lansingerland en de lokale politiek. Trots zijn wij dat het gelukt is samen met 3B Wonen een regeling te treffen voor wat we noemen, ‘emptynesters’.

Dit zijn mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, of die alleen overblijven in een te grote eengezinswoning. De eerste jaren gaat dit prima, maar met het vorderen van de leeftijd wil men steeds vaker een gelijkvloerse woning hebben. De huur is echter vaak hoger dan de huur van de huidige woning, wat dan de voornaamste reden is om in de eengezinswoning te blijven wonen. Door deze regeling bestaat nu een mogelijkheid – als de huurder aan de regels voldoet – tot het horizontaal (gelijke huur) verhuizen exclusief de servicekosten. 3B Wonen heeft hiervoor speciaal een ‘doorstroom makelaar’ aangesteld. De laatste tijd is er meer vraag naar deze mogelijkheid, maar helaas zijn hiervoor nu onvoldoende woningen beschikbaar. Daarom bepleiten wij om voor deze doelgroep meer woningen te bouwen.”

Doelgroepen
Huurdersvereniging Lansingerland zet zich ook in voor de jongere doelgroep die grote moeite heeft om passende en betaalbare woningen te vinden in Lansingerland. Ger Jansen vervolgt: “Verontrust zijn wij over de groep scheefwoners – in onze ogen een ‘scheldnaam’, die het kabinet heeft gegeven aan huurders die niet passend wonen ten aanzien van hun inkomen. Men heeft het dan vooral over goedkoop scheefwonen. Dit zijn huurders die teveel verdienen en in een ‘te goedkope’ huurwoning wonen. Een paar jaar geleden bedroeg dat nog 20%, maar met de nieuwe Woningwet, waarin Passend Toewijzen wordt toegepast door de verhuurders, is dit percentage gezakt en volgens de cijfers van het CBS zakt dit verder naar beneden. Onze verontrusting zit hem vooral in het dure scheefwonen. Dit zijn huurders die een laag inkomen hebben en die in een te dure huurwoning wonen. Voor Lansingerland is dit percentage nu ca. 21% en stijgt nog steeds. Als gevolg hiervan stijgt het percentage huurders met betalingsproblemen.”

Bron: Heraut week 44

 

Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen

Van Wijnen gaat in Heerenveen een nieuwe fabriek bouwen. In deze fabriek worden circulaire en duurzame woningen geproduceerd. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn blij met deze investering van Van Wijnen in het noorden van Nederland. Samen onderstrepen zij het belang van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.

Van Wijnen investeert fors in deze nieuwe en bijzonder innovatieve fabriek in Heerenveen, op bedrijventerrein Kanaal. De bouw van de circulaire en all electric fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar. “Begin 2022 is de nieuwe fabriek operationeel’’, bevestigt Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen. “Met deze investering geven we een flinke impuls aan de oplossing van het enorme woningtekort in Nederland. De woningen kennen een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel. Deze woningen realiseren we vanuit ons Fijn Wonen-label: woonoplossingen die we aan corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het hele land leveren. Met de komst van de nieuwe fabriek kunnen we onze productie verhogen en verbeteren.”

Werkgelegenheid
De fabriek, die minimaal 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, is goed voor de werkgelegenheid en het imago van de Friese regio. Het functieaanbod wordt erg breed en loopt uiteen van logistiek, productiemedewerkers, teamleiders, projectleiders en assemblagemedewerkers tot ondersteunende staffuncties, waaronder research & development en productontwikkeling. “Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf,” zegt Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. “Wij zijn verheugd dat Van Wijnen voor Friesland blijft kiezen. Het bedrijf heeft zijn wortels in Gorredijk waar ook het concept ‘Fijn Wonen’ is ontwikkeld. Dat kan nu verder worden uitgerold. Het is goed te weten dat op deze wijze werkgelegenheid hier behouden blijft en innovatie vanuit gemeente Opsterland gestalte krijgt,” aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Circulair bouwen
Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Friesland: “Van Wijnen is een icoon als het gaat om circulair bouwen. In de nieuwe fabriek in Heerenveen worden innovatie en circulariteit gecombineerd. Van Wijnen past bij onze provincie. We zijn dus heel blij dat ze Friesland hebben gekozen als locatie voor hun nieuwe fabriek.” Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst, staan prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen. Circulaire woningen uit een circulaire fabriek.

Investeren in de maakindustrie
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobotiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden, zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen voor starters. Hutten: “De woningen volgens ons Fijn Wonen concept bieden hoge kwaliteit en wooncomfort voor een lagere prijs. Daarnaast hebben ze beduidend minder impact op het milieu. De negatieve impact van de bouwsector op onze aarde is namelijk gigantisch. Ook daarom moeten we anders gaan bouwen. Goedkoper, sneller, en met aanzienlijk minder grondstoffen. Vandaar dat we opnieuw in de maakindustrie investeren. We zijn blij dat we met onze nieuwe fabriek, die we bouwen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, in het noorden van het land kunnen neerstrijken. Zo halen we de leefdrukte van de Randstad, waarbij we anticiperen op de groeiende behoefte aan woningen in het noorden van Nederland en de toekomstige realisatie van de Lelylijn.”

Noorden van het land
Van Wijnen is met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar gezamenlijk met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven. Daarbij is het tekort aan betaalbare woningen in het noorden van het land het uitgangspunt.

Bron: https://www.vanwijnen.nl/ 

Liften blijken totaal niet coronaproof, gebruik ervan moet veiliger worden

Er zijn in Nederland zo’n 100.000 liften in gebruik. Hoe coronaproof zijn ze eigenlijk? Nieuw onderzoek laat zien dat dit zwaar tegenvalt en dat er actie nodig is om liftgebruik veiliger te maken.

Daniël Bonn waarschuwde in juni voor de gevaren van slecht geventileerde ruimtes en kondigde bij Eén Vandaag verder onderzoek aan. Want hoe groot is het risico dat virusdeeltjes zich via liften verspreiden nu echt? Groot, zo blijkt nu. Vandaag publiceerde de Universiteit van Amsterdam het onderzoek van hoogleraar complexe vloeistoffen Daniël Bonn en zijn collega Cees van Rijn.

Druppeltjes blijven tientallen minuten hangen

“10 tot 20 minuten na het hoesten vonden we nog fijne druppeltjes van de hoestbui in de lift”, vertelt Bonn. “Wanneer de deur gesloten bleef, liep die tijd op tot maar liefst 30 minuten.”

“We bootsten voor het onderzoek met een speciaal sproeimondstuk het effect van hoesten in een lift na”, legt hij uit. “Vervolgens hebben we met behulp van laserlicht de hoeveelheid ademhalingsdruppels gemeten die na deze hoest in de lift aanwezig was en hoelang ze bleven hangen.”

Sporen van hoestbui

Het onderzoek liet zien dat aerosolen, de minuscule druppeltjes die tijdens ademen, praten of hoesten ontstaan, een hele tijd kunnen blijven rondzweven in slecht geventileerde liftcabines.

De resultaten van hun proefopstelling zijn ook op andere liften toepasbaar, zeggen Bonn en Van Rijn. Ze denken dat het belangrijk is om direct stappen te zetten zodat liften niet onnodig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

100.000 liften in Nederland

Nederland telt in totaal maar liefst rond de 100.000 liften. De 74-jarige Willem Moerhuis is een van honderdduizenden mensen die dagelijks de lift gebruikt. Hij woont in een flatgebouw van veertien verdiepingen in Amsterdam.

“Het gebouw is al meer dan 50 jaar oud”, legt hij uit. “Toevallig zijn de liften bij ons pas gerenoveerd. We hebben er toen voor gezorgd dat de software aangepast wordt, zodat de deuren open kunnen staan wanneer de lift niet in gebruik is. Het leek ons nuttig om voor goede ventilatie te zorgen zodra dat mogelijk is.”

Nog volop discussie over de rol van aerosolen

Het nieuwe onderzoek staaft het vermoeden van de flatbewoners in Amsterdam. “Er is nog volop discussie over de rol die aerosolen spelen in het verspreiden van het coronavirus”, vertelt Daniël Bonn.

“Maar totdat hier definitief duidelijkheid over is, kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en ervoor zorgen dat aerosolen niet te lang in de liftcabine blijven hangen.”

Gezichtsmasker op

De onderzoekers raden aan om liftdeuren langer open te laten staan, zo min mogelijk te praten en te hoesten in een lift of een adequaat gezichtsmasker te dragen. Ook betere mechanische ventilatie kan helpen om aerosolen de lift uit te krijgen.

“De ventilatie van veel liften wordt in ruststand na 1 à 2 minuten automatisch uitgeschakeld. Dit kan makkelijk worden verlengd door de besturingssoftware aan te passen”, lichten Bonn en Van Rijn toe.

Nieuwe ventilatiesystemen

Dat er nú gehandeld moet worden, vindt ook directeur van de liftbouw-divisie van Mitsubishi, Evert Visser. Hij vertelt dat de branche druk bezig is met het bedenken van oplossingen om de ventilatie in liften te verbeteren. “We zijn met vijf of zes grote partijen verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim 100.000 liften in Nederland.”

“Wijzelf, en ook andere bedrijven, zijn druk bezig met nieuwe ventilatiesystemen die zodanig sterk zijn dat de lucht in een lift constant ververst kan worden. We hebben vanaf juni met man en macht gewerkt om ons systeem te ontwikkelen en vanaf medio oktober kunnen we het leveren.”

‘Liftgebruik is een soort openbaar vervoer’

Maar Visser weet ook dat de branche geen 100.000 liften binnen de kortste keren kan voorzien van nieuwe ventilatiesystemen. “Nee, daarvoor zijn er bij lange na niet genoeg installateurs beschikbaar.”

“We hebben daarom ook navraag gedaan bij het RIVM naar wat in de tussentijd nuttige maatregelen zouden kunnen zijn. We vonden dat liftgebruik een vorm van openbaar vervoer is, maar dan binnenin een gebouw. Dus waarom niet ook daar mondkapjes dragen verplicht maken, net zoals in bus of trein? Maar het RIVM wilde daar niet aan.”

Liftdeuren moeten dicht blijven

Voorlopig blijft dus het openzetten van de liftdeuren zolang de lift niet in gebruik is een goed middel om direct voor betere ventilatie te zorgen. Alleen gaat dit in tegen het Nederlandse Bouwbesluit, een reeks bouwtechnische regels waaraan alle gebouwen moeten voldoen.

Ook Europese wetgeving schrijft voor dat liften gesloten moeten zijn als deze stilstaan. Dit heeft te maken met gebruiks- en brandveiligheid.

Bron: Eén Vandaag

 

 

Nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Berkelse Westpolder

De handtekeningen zijn gezet en daarmee kan het woningbezit van 3B Wonen weer worden uitgebreid. Maandagmiddag 15 juni kwamen de betrokkenen op de bouwplaats in Westpolder bijeen om de koop- en aannemingsovereenkomst van dertig nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Gouden Harpbuurt in Berkel en Rodenrijs te tekenen.

De ondertekenaars; directeur bestuurder Hanneke Vliet Vlieland van 3B Wonen, Jacco Nieuwstraten en Leonore Reijnen van Gouden Buurten CV en Bert Van Mierlo van Van Mierlo Bouwprojecten BV – toonden zich verheugd over dit resultaat.

Van 11 naar 15
Samen met de aanwezigen keek projectontwikkelaar Peter van Swan nog even terug op het voorbereidingsproces. “Daar begonnen we in 2017 al mee. Toen nog met twee gebouwen met elk elf woningen als vertrekpunt, samen met 3B Wonen. Na een constructief traject konden dat er twee keer vijftien worden in gestapelde bouw.”

Gasloos
Het plan bestaat uit twee gebouwen van vier lagen met elk vijftien sociale huurappartementen die bij de entree van de wijk komen te staan aan weerszijden van de Gouden Harplaan en qua stijl mooi passen in de Gouden Harpbuurt. De appartementen zijn circa 60 m² groot en met name bestemd voor eenpersoonshuishoudens. In de gebouwen is een lift aanwezig.
Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze ‘nul-op-de-meter’ en gasloos zijn. Dit betekent dat het appartementengebouw niet is aangesloten op het gasnet en voorziet in de productie van eigen warm tapwater en stroom. Om deze duurzame uitgangspunten te kunnen waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen op het dak en op de overkapping tussen het bergingenblok en de gevel geplaatst. Meer duurzaamheidsmaatregelen in dit bouwplan zijn onder andere individuele bodemwarmtepompen, toepassen van HR+++ glas, balansventilatie en verbeterde kierdichting.
De bouw start na de zomer. Naar verwachting worden de eerste appartementen eind 2021 aan de toekomstige huurders opgeleverd. De woningen worden dan via het woonruimte verdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl aangeboden.

Grote vraag
Hanneke Vliet Vlieland: “Wij zijn blij met deze appartementen. Er is een grote vraag naar woningen in de sociale huursector. Daarbij zijn deze nieuwbouwappartementen van hoge kwaliteit en sluiten goed aan op onze duurzaamheidsambities.” Van Swan besloot met: “We geven nu graag het stokje over aan de bouwer. We zijn er trots op dat wij samen deze appartementen nul-op-de-meter kunnen realiseren. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan een betaalbaar en duurzaam woningaanbod in Lansingerland.”

Bron: Heraut

 

 

 

Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt(externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning.

Doe een melding

Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt(externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Open onderstaande link zodat u automatisch op het registratiepunt komt.
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurcommissie-opent-registratiepunt-huurders-huur-niet-kunnen-betalen

Bron: Woonbond

 

Woningaanbod voor ouderen onvoldoende in Lansingerland

Woningaanbod voor ouderen onvoldoende: ‘Lansingerland moet aan de slag voor deze groep’

De Rekenkamer Lansingerland is kritisch over de inspanningen van de gemeente om tot voldoende passende woonruimte voor haar ouderen te komen. Lansingerland weet al lang dat deze behoefte groeiende is maar dezelfde gemeente slaagt er niet in om op een rijtje te zetten wat de exacte behoeften zijn. Daardoor blijft het woningaanbod achter bij de te verwachten vraag.

Daarbij zijn er ook onvoldoende gelijkvloerse ouderenwoningen in de sociale huursector. Rekenkamer Lansingerland wil dat de gemeente met de woningcorporatie om de tafel gaat om afspraken te maken.

Hulp
Verder is de rekenkamer kritisch op een ander onderdeel van het ouderenbeleid in de gemeente Lansingerland. Men heeft de specifieke hulpbehoeften van bepaalde groepen ouderen niet goed genoeg in beeld, waardoor deze senioren mogelijk ook niet goed genoeg worden geholpen bij het langer thuis wonen.

‘Juist kwetsbare ouderen, zonder netwerk, mantelzorger of voldoende mogelijkheden zichzelf te redden lopen extra risico’s in deze tijd van corona als ze onvoldoende in beeld zijn bij de organisaties die hen ondersteuning kunnen bieden.’, schrijft de rekenkamer in het net verschenen rapport ‘Kwetsbaar en uit beeld’.

 

Bron: AD

Aan alle huurders van 3B Wonen

Beste Huurders van 3B Wonen.

Het is een vreemde en roerige tijd waar wij ons nu in bevinden.

Wij hebben onze leden in een persoonlijke brief uitgelegd, wat dit voor hen als lid van de Huurdersvereniging Lansingerland betekend. Ook kunnen wij ons voorstellen dat u als huurder tegen zaken aanloopt, die we niet konden bedenken voor de coronacrisis, bijvoorbeeld onvoldoende middelen om de huur te betalen.

Maatregelen
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
Als sociale corporatie, gaat 3B Wonen samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie om een oplossing te zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met 3B Wonen tel (010) 519 14 91, ons advies wacht hier niet mee!

Net voor de uitbraak van het coronavirus hebben wij afspraken gemaakt met 3B Wonen over een gematigd huurbeleid. Tevens zijn er afspraken gemaakt betreffende huurbevriezing/huurverlaging.
Wij onderhandelen hierbij  namens de leden om een zo gunstig mogelijke huurverhoging te krijgen, hiervan profiteren ook de huurders die geen lid zijn. Weet hoe meer leden wij hebben des te sterker is onze positie bij de onderhandelingen met 3B Wonen.

De HVLL staat ook in deze tijd voor onze leden  klaar, wij  zijn te  bereiken:
per mail info@hvll.nl  of telefonisch 06 577 372 60.

Mocht u lid willen worden dan kunt u zich aanmelden via de website onder het kopje contact.

Bleiswijk 23 april 2020

Ger Jansen,
voorzitter Huurdersvereniging Lansingerland.

Huur bevriezing en huurverlaging

Te duur wonen
De Huurdersvereniging Lansingerland heeft met 3B Wonen afspraken gemaakt over huurders die te duur wonen. De landelijke regeling is passend gemaakt en moet helpen in het voorkomen van betalingsproblemen.

Waarom is er een regeling voor huurverlaging of huurbevriezing?
Het komt regelmatig voor dat door persoonlijke omstandigheden zoals: geen werk, pensionering, echtscheiding of ziekte het huishoudinkomen is gedaald. In dat geval is het goed om te bepalen of de huur (want die blijft hetzelfde of gaat omhoog) nog wel is op te brengen. Als deze situatie langer duurt dan 6 maanden is er een mogelijkheid dat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat of dat zelfs huurverlaging nodig is.

De huur wordt dan bevroren of verlaagd. De verhouding tussen inkomen en huur is scheef. Wij zijn blij dat 3B Wonen hieraan wil meewerken. Van belang is dat de huurder zelf aangeeft dat zoiets speelt. Op verzoek wordt onderzocht of huurbevriezing op 1 juli 2020 of tot huurverlaging al mogelijk eerder passend is. Huurverlaging is al mogelijk vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Hoe eerder hoe beter. Idealiter verzoekt de huurder direct na ontvangst van de huurbrief (voor 1 mei). De huurder kan alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (meestal 1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren (= huurverhoging van nul procent).

Welke huren?
Huurbevriezing of huurverlaging komt voor bij huurders die huren boven de z.g. liberalisatiegrens € 734,= Het komt ook voor bij huurders die meer betalen dan € 619,= of € 663,= Dit laatste is afhankelijk of je met 1 of 2 personen huurt. De genoemde huurprijzen zijn de kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) Daarbij komt een klein stukje servicekosten (de zogenoemde subsidiabele servicekosten). Samen heet dat de rekenhuur. Het gaat bijvoorbeeld over servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten of een huismeester. Voor de goede orde, bij huurverlaging betekent dit dat de rekenhuur zodanig is dat het huishouden een beroep kan doen op huurtoeslag.

De huurbevriezing en huurverlaging zijn in principe permanent. Wel dient de huurder bij de volgende huurverhoging in 2021 opnieuw te verzoeken of zij in aanmerking komt voor huurbevriezing. Bij eventuele veranderingen in inkomen of huishoudens grootte is dit mogelijk niet meer het geval. Met 3B Wonen is afgesproken dat het moment waarop de huurder een verzoek tot huurverlaging heeft gedaan bepalend is. Vond deze plaats voor de eerstvolgende huurverhoging (bijvoorbeeld in de maand april), dan hoeft de huurder geen verzoek in te dienen voor huurbevriezing, maar wordt de huur niet verhoogd.

Wat gebeurt er als een huurder vergeet specifiek maatwerk aan te vragen?
Vergeet de huurder specifiek maatwerk aan te vragen, dan krijgt de woning per 1 juli de door 3B Wonen voorgestelde reguliere huurverhoging.

Hoe kan een huurder specifiek maatwerk aanvragen?
De huurder beoordeelt zelf volgens onderstaande tabel (huishoudgrootte, inkomen, huurgrens) wat het belastbaar inkomen is van het huishouden hij/zij kijkt in onderstaande tabel bij huishoudgrootte en de huidige huur en beoordeelt of de situatie al een half jaar zo is. Als er een vermoeden is van te duur wonen doet hij /zij een verzoek aan 3B Wonen voor specifiek maatwerk. 3B Wonen informeert de huurder of ze in aanmerking komt. Bij de aanvraag moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt:

  • welke personen op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken dan wel uitkeringsgegevens).

Kan een ZZP-er ook specifiek maatwerk aanvragen?
In principe wel. De inkomensgegevens van een ZZP-er zijn minder makkelijk objectief vast te stellen. Daarom is logisch dat 3B Wonen bij een aanvraag uitgaat van de voorlopige of definitieve inkomensverklaring via de Belastingdienst.

Tabel huishoudgrootte, inkomen en huurgrens

Onderstaande tekst en cijfers zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verleend worden.

 

Huurprijs

  Huishoudinkomen Huur
1 persoon ≤ € 15.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
1 persoon ≤ € 15.500 Boven € 737,14 v verlaging
1 persoon > € 15.500 en ≤ € 27.000 Boven € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 Boven € 737,14 v verlaging
2 persoons > € 26.500 en ≤ € 37.000 Boven € 737,14 b bevriezing
3 persoons < €33.500 € 663,40 – € 737,14 b bevriezing
3 persoons ≤ € 33.500 Boven € 737,14 v verlaging
3 persoons > € 33.500 en ≤ € 43.500 Boven € 737,14 b bevriezing